LBAS1001 - Grunnteorier og begreper i arkiv- og samlingsforvaltning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til samlingsforvaltning i arkiv og museum som fag- og arbeidsområde. Dette gjelder spørsmål om hva arkiver og museer er, og hvilken rolle de spiller som bindeledd og formidlere mellom enkeltmenneske og samfunn, og mellom fortid og nåtid. Sentrale begreper og grunnleggende fagteorier blir gjennomgått. Hva må til for at noe skal kalles arkiv eller museum, og når blir informasjon til arkiv eller samlinger til museum? Hvilke egenskaper har arkiv og museum som gjør dem så viktige for samfunn og enkeltmennesker?

Emnet gir også innføring i forskjellene mellom fysiske og digitale arkiver og samlinger. Det gis videre en introduksjon til den fornyede teoridiskusjonen på fagfeltet etter fremveksten av digitale arkiv og samlinger.

Undervisning i fagskriving og innføring i forskningsmetode er inkludert i emnet. Deler av det utenlandske pensumet blir også gjennomgått spesielt med sikte på å komme inn i angloamerikansk fagterminologi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- kjenner til hovedtrekk i norsk politikk for arkiv og museum
- kjenner til hovedforskjeller mellom digitale og analoge arkiv og samlinger

Ferdigheter
Studenten
- kan forklare hvordan arkiv og samlinger blir skapt og senere vedlikeholdt, utviklet og brukt
- kan diskutere likheter og forskjeller mellom arkiv og museum
- kan forklare hovedtrekk i utviklingen av arkiv og museum som egne fagområder

Generell kompetanse
Studenten
- kan redegjøre for struktur, hovedaktører og hovedfunksjoner i det norske arkiv- og museumslandskapet

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og gruppe- og oppgaveseminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Kvalifiseringsoppgave

Mer om vurdering

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Kvalifiseringsoppgaven kan leveres i gruppe eller enkeltvis. Tema og lengde kunngjøres ved semesterstart. Om oppgaven ikke godkjennes første gang, får studenten en uke på seg til å levere ny og forbedret besvarelse.

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.


Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Studierettskrav eller generell studiekompetanse.
Emnet er adgangsbegrenset.
Maksimalt antall studenter er 55.

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved bachelorstudiet gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Andre studenter med studierett ved NTNU som tilfredsstiller forkunnskapskravene

Kursmateriell

Arkiv:

Fonnes, Ivar (2009). Arkivhåndboken for offentlig forvaltning (2. utg.). Oslo: Kommuneforlaget: Riksarkivaren. kap. 1-4, (ca. 80 s.)

Henry, Linda J. (1998). Schellenberg in Cyberspace. The American Archivist, 61(2), 309-327.http://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.61.2.f493110467x38701(ca. 19 s.). Lest 3.5.2016

Marthinsen, Jørgen H. (2012). Arkivteori - en innføring. (Riksarkivarens skriftserie 36). Oslo: Riksarkivaren. Kap. 1 og kap. 5-6, (Ca. 120 s.)

Ridener, John (2009). From Polders to Postmodernism: A Concise History of Archival Theory. Duluth:  Litwin Books. (ca. 160 s.)http://site.ebrary.com/lib/ntnu/detail.action?docID=10369999eller:http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=truedb=nlebkAN=361978site=eds-live

Museum:

Ambrose, Timothy, Paine, Crispin (2012). Museum Basics (3rd ed). London: Routledge. (ca. 324 s)http://site.ebrary.com/lib/ntnu/detail.action?docID=10572207

Eriksen, Anne (2009). Museum: en kulturhistorie. Oslo: Pax. (ca. 210 s.)

ICOMs museumsetiske regelverk:http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-icoms-museumsetiske-regelverk

Utredninger og meldinger:

Kulturdepartementet: St.meld. nr. 48 (2002-2003). Kulturpolitikk fram mot 2014 (ca. 230 s.) Fulltekst

Kulturdepartementetet: St.meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum: Forvaltning, forskning, formidling, fornying  s. 11-171 (ca. 160 s.) Fulltekst.

Kulturdepartementet: Stortingsmelding nr. 7 (2012-2013) Arkiv (Arkivmeldingen) (ca. 110 s.) Fulltekst

Lovverk:

Hentes fra Lovdata.Arkivloven: Lov 04.12.1992 nr. 126 om arkivArkivforskriften: Forskrift 11.12.1998 nr. 1193 om offentlege arkiv

Pensumlistene er veiledende.
Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ILU6001 15.0 01.07.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
20.11.2017

Innlevering
23.11.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.