course-details-portlet

KUH3207 - Kunst i sin sammenheng

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnets tema og fokus vil variere med ulike ekskursjoner eller lokale situasjoner, utstillinger og monumenter. Mesteparten av undervisningen vil foregå utenfor de vanlige undervisningslokalene, i tilknytning til gallerier, kunsthistoriske monumenter eller bymiljø i Trondheim eller på ekskursjon. I noen tilfeller vil det være snakk om spesielle tilbud og praksisarbeid i samarbeid med museer og samlinger.

 

Studentene skal velge verk å tematisere, og utvikle egnede former for tekstlig behandling i hvert enkelt tilfelle. Emnet skal ikke bare levere kommentarer og formidlinger av enkeltprosjekter, men foregå som en utforskning med teoretiske implikasjoner: Hvilke spesielle utfordringer stiller kunst i offentlige rom og utsmykninger kunsthistoriefaget overfor, på hvilke måter skiller dette materialet seg fra fagets tradisjonelle hovedmateriale som har vært maleri og skulptur i snarere museale settinger?

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- Inngående kunnskap om et gitt tema innen arkitektur og/eller billedkunst i relasjon til lokale, regionale og geografiske forhold
- Grundig kunnskap om aspekter ved utstilling, formidling og/eller resepsjon av verk i henhold til det gitte tema
- Innsikt i relevante metodiske og teoretiske problemstillinger

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- i samarbeid med veileder utarbeide en relevant problemstilling og vurdere teoretiske og metodiske innfallsvinkler til oppgavens tema
- vise evne til kritisk tenkning og selvstendig refleksjon
- være i stand til å fremlegge faglig stoff muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar, inkludert veiledning i grupper og individuelt. All undervisning er felles med KUH3207. Selvvalgt pensum på ca. 350-400 sider kommer i tillegg til obligatorisk fellespensum på 350-400 sider. Tema for oppgave og selvvalgt pensum må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering i emnet. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste og problemstilling

Mer om vurdering

Vurderingsformen er en veiledet semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Det er felles og selvvalgt pensum fordelt på ca 700 - 800 sider med illustrasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2207 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU