course-details-portlet

KUH3206 - Temaer i eldre kunst: Middelalderens mariaikonografi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Middelalderens mariaikonografi gir fordypning i europeisk billedkunst mellom senantikken og renessansen, med særlig vekt på høy- og senmiddelalderen. Foruten en gjennomgang av viktige utviklingstrekk i kunsten i denne perioden, vil kurset ta opp spørsmål knyttet til Marias «evige jomfrudom» og hvordan denne har blitt visualisert i kunsten. Hvordan bilder kan ses som resultat og uttrykk for så vel folkelige som teologiske forestillinger om det guddommelige vil bli analysert gjennom konkrete eksempler og bruk av aktuell teori og metode, særlig den ikonografisk-ikonologiske.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- kunnskap om viktige deler av middelalderens europeiske billedkunst.
- kunnskap om sentrale begrep innenfor middelalderens kunsthistoriske faglitteratur
- kunnskap om viktige metoder for analyse av middelalderkunst
- kunnskap om billedkunstens og arkitekturens betydning og fortolkning i middelalderen

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- være i stand til å identifisere og gjøre rede for viktige deler av middelalderens kunst
- være i stand til å beskrive og karakterisere konkrete verk fra middelalderen
- være i stand til å diskutere relevansen av overleverte tilnærminger og metoder til bestemte verk
- presentere fagstoffet skriftlig og muntlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Ekskursjoner kan også inkluderes i undervisningsopplegget.

All undervisning er felles med KUH2206.

Studenten plikter å gjøre seg kjent med resultatet av øvingsoppgaver og holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt og faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en 3-dagers hjemmeeksamen supplert med en justerende muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunsthistorie.

Kursmateriell

Pensum: ca. 750 sider inklusive illustrasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2206 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU