course-details-portlet

KUH3205 - Tema med ekskursjon: Kunst, estetikk og politikk i antikkens Hellas

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

«Kunst, estetikk og politikk i antikkens Hellas» er et tverrfaglig emne, utviklet sammen med filosofi. Her kombineres kunsthistoriens fokus på monumenter i kulturell og politisk kontekst med filosofiens fokus på estetikk, etikk og politisk filosofi. Kursets formål er å plassere kunsthistorien og filosofien i en sosial og historisk sammenheng, med antikkens Hellas som eksempel og med hovedfokus på forholdet mellom kunst og demokrati.
Filosofidelen av kurset fokuserer på estetikk og politisk filosofi i antikken, og sammenhengen mellom disse. «Hva er en god handling?», «hva er rettferdighet?», «hva er sannhet?» og «hva er skjønnhet?». Vi ser på overgangen fra en muntlig kultur, hvor kunsten er sentral i formidling av holdninger og viten, til en skriftkultur knyttet til filosofi og vitenskap. Fokuset vil være Platons statsteori og diskusjon om dikterkunsten og Aristoteles´ poetikk og etikk.
Kunsthistorie bidrar med en tematisering av arkitekturens, skulpturens og pottemakerkunstens sosiale og politiske betydning i den greske kunsten fra siste del av 500-tallet f.Kr. til Alexander den stores tid. Her ser vi på templer og teatre, friser og gavlskulpturer, votivfigurer og gravmonumenter, vaser og vasemalerier. Vi vil tematisere deres estetiske utforming, og hvordan de forholder seg til skiftende politiske og sosiale forhold i den klassiske greske kulturen. Atens kunstneriske produksjon vil stå i sentrum for undersøkelsen.
Kurset er lagt opp med en forelesningsrekke og en påfølgende ukes ekskursjon til Aten.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- Kunnskap om et gitt tema innen arkitektur og/eller billedkunst i relasjon til lokale, regionale og geografiske forhold
- Kunnskap om aspekter ved utstilling, formidling og/eller resepsjon av verk i henhold til det gitte tema
- Kunnskap om relevante metodiske og teoretiske problemstillinger

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- i samarbeid med veileder utarbeide en relevant problemstilling og vurdere teoretiske og metodiske innfallsvinkler til oppgavens tema
- vise evne til kritisk tenkning og selvstendig refleksjon
- være i stand til å fremlegge faglig stoff muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, samt ekskursjon til Aten.
All undervisning er felles med KUH2205.

Obligatoriske aktiviteter:
Selvvalgt pensum på ca. 300 sider som kommer i tillegg til obligatorisk fellespensum på 350-400 sider. Tema for oppgave og selvvalgt pensum må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering i emnet.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste
  • Godkjent problemstilling

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en individuell semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Filosofi (MFI)
Kunsthistorie (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunsthistorie

Kursmateriell

Pensum er på totalt ca. 700-800 sider inkl. illustrasjoner som omfatter både selvvalgt pensum og felleslitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2205 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Filosofi
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU