course-details-portlet

KUH3204 - Temaer i nyere kunst: Politiske karikaturer

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

«Temaer i nyere kunst» tar opp et aktuelt tema knyttet til kunst, arkitektur og billedmedier i perioden 1750 til i dag. Studenten skal få faglig fordypning innen et gitt tema i modernitetens og samtidens kunst og arkitektur, samt teori og metode som er relevant for det gitte temaet.

Temaet Politiske karikaturer undersøker fremveksten og utviklingen av den politiske karikaturen fra ca. 1750 til i dag. Foruten å se på den politiske karikaturen i snever forstand – dens relasjon til satiriske portretter og fysiognomiske studier – vil emnet analysere de visuelle uttrykksformene til karikaturer, magasinillustrasjoner og avistegninger i ulike perioder. Emnet vil følge den historiske utviklingen av karikaturen fra dens spede begynnelse i land som Frankrike, England, Tyskland, Amerika og Norge, til våre dagers karikaturstrid. Karikaturens spesifikke overdrivelser vil også tematiseres teoretisk, gjennom analyser av dens retoriske karaktertrekk og dens relasjon til den anerkjente, «seriøse» kunsten.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:
- god innsikt i og forståelse for karikaturens historiske og politiske betingelser
- kunnskap om hva som kjennetegner karikaturen, og hvilke visuelle, retoriske grep som er brukt i framstillingen.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten kunne:
- diskutere de spesifikke overdrivelsene som karakteriserer ulike politiske karikaturer

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Ekskursjoner kan også inkluderes i undervisningsopplegget. All undervisning er felles med KUH2204.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en individuell semesteroppgave.
Selvvalgt pensum skal bestå av stoff som gjør det mulig å fokusere tematisk inn på den individuelle semesteroppgavens problemstilling. Selvvalgt pensum inngår i litteraturlisten når oppgaven leveres, men litteraturlisten kan også omfatte mer.

Arbeidet med semesteroppgaven omfatter individuell veiledning og/eller veiledning i gruppe. Semesteroppgaven skal være på 4000-5000 ord.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunsthistorie (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunsthistorie

Kursmateriell

Pensum på ca. 700 sider, i form av kompendium og faglitteratur. Noe av pensumlitteraturen vil være selvvalgt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2204 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kunsthistorie
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU