KUH3201 - Tema med ekskursjon: Gjenstandsfortellinger

Om emnet

Nytt fra studieåret 2016/2017

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 1/3
Arbeider 1/3
Arbeider 1/3

Faglig innhold

Emnets tema vil variere etter ekskursjonen, som normalt vil ha et europeisk land som mål. Mesteparten av undervisningen vil legges til/under ekskursjonen, og vil dermed foregå i anknytning til gallerier, kunsthistoriske monumenter eller bymiljø. I noen tilfeller vil det være snakk om spesielle tilbud og praksisarbeid i samarbeid med museer og samlinger. Hovedmålet for ekskursjonen vil kunne suppleres med lokale ekskursjoner.

«Gjenstandsfortellinger» er utviklet i nært samarbeid med Vitenskapsmuseet NTNU. Utvalgte deler av museets middelalderkunstsamling skal presenteres i en webutstilling, og studentene vil utvikle denne utstillingen gjennom selvstendige gjenstandsstudier, kildearbeid og skriving av korte tekster i ulike fagsjangre (utstillingstekst, blogg, osv.). Studentarbeidene skal publiseres på Vitenskapsmuseets nettsider. Emnet gir studentene et unikt innblikk i praktisk museums- og formidlingsarbeid med stor arbeidslivsrelevans. Ekskursjonen vil sannsynligvis gå til Stockholm, med særlig fokus på middelalderkunsten på Statens Historiska Museum.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha:
- Kunnskap om et gitt tema innen arkitektur og/eller billedkunst i relasjon til lokale, regionale og geografiske forhold
- Kunnskap om aspekter ved utstilling, formidling og/eller resepsjon av verk i henhold til det gitte tema
- Kunnskap om relevante metodiske og teoretiske problemstillinger

Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- i samarbeid med veileder utarbeide en relevant problemstilling og vurdere teoretiske og metodiske innfallsvinkler til oppgavens tema
- vise evne til kritisk tenkning og selvstendig refleksjon
- være i stand til å fremlegge faglig stoff muntlig og skriftlig

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar, inkludert veiledning i grupper og individuelt.
All undervisning er felles med KUH2201.

Obligatoriske aktiviteter:
Muntlig seminarinnlegg og selvvalgt pensum på ca. 350-400 sider som kommer i tillegg til obligatorisk fellespensum på 350-400 sider. Tema for oppgave og selvvalgt pensum må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering i emnet.

Nærmere om vurderingsordningen:
Mappe-evaluering

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste
  • Muntlig seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunst og politikk (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunst og politikk.

Kursmateriell

Pensum er på totalt ca. 700-800 sider inkl. illustrasjoner som omfatter både selvvalgt pensum og felleslitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KUH2201 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 1/3
Høst ORD Arbeider 1/3
Høst ORD Arbeider 1/3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.