KUH3008 - Estetikk og politikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2016/2017

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 dager

Faglig innhold

Emnet tar opp politiske aspekter ved kunsten; hvordan den brukes demokratisk av kunstnere til å uttrykke meninger, men også hvordan den kan brukes av oppdragsgivere og myndigheter med retoriske og propagandistiske formål. Monumentene kan være arkitektur så vel som billedkunst fra ulike perioder, men fokus vil alltid ligge på samspillet mellom objekt/materiale og teori. Den teoretiske vinklingen vil variere og i hvert tilfelle tilpasses det aktuelle temaet som tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten ha:

- inngående kunnskap om hvordan ulike intellektuelle teorier og posisjoner forstår kunstens samfunnsmessige rolle og betydning.
- innsikt i hvordan en gitt teoretisk vinkling påvirker forståelsen av det kunsthistoriske objektet.
- forståelse for kunstens politiske dimensjon i samtid og i historisk perspektiv.
- kunnskap om hvordan institusjonelle rammebetingelser er med på å styre produksjon og resepsjon av billedkunst/arkitektur.

Ferdigheter
Etter å ha fullført emnet skal kandidaten:

- kunne diskutere sentrale estetiske og kunstteoretiske problemstillinger i forhold til konkrete verk.
- reflektere over hvordan konkrete verk kan anta en politisk betydning.
- kunne drøfte spørsmål knyttet til kunst som visuelt, politisk og/eller retorisk og propagandistisk uttrykksmiddel.
- diskutere kunstverk i lys av spesifikke og relevante fortolkningstradisjoner, og på dette grunnlaget ta del i aktuelle samfunnsdebatter om ulike kunstverks betydning og verdi.
- være i stand til å fremlegge faglig stoff muntlig og skriftlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar.

Obligatoriske aktiviteter:
Et muntlig seminarinnlegg må være godkjent før studenten kan fremstille seg til sluttvurdering i emnet.

Nærmere om vurderingsformen:
Sluttvurderingen består av en 6 dagers hjemmeeksamen på 4000-5000 ord.

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via It's learning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kunst og politikk (MKUH)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i kunst og politikk.

Kursmateriell

Pensum er på ca 700-800 sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFKUH302 7.5 01.09.2016
HFKUH303 7.5 01.09.2016
KRIT3003 7.5 01.09.2016
KUH3002 7.5 01.09.2016
KUH3013 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
26.05.2017

Innlevering
02.06.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.