course-details-portlet

KOMP1004 - Prosjektarbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Faget skal gi studentene oversikt over metoder og teknikker som benyttes i prosjektering, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Det legges stor vekt på å formidle at prosjektarbeid utgjør en stadig viktigere samarbeidsform som brukes både for kontinuerlig utvikling av organisasjoner og for gjennomføring både av store og små oppdrag internt og eksternt i norske bedrifter.
a. Initiering av prosjekter, målformulering
1. Ideskaping
2. Idébehandling
3. Idévurderingsrapportering
b. Organisering av prosjekter
1. Organisasjonsstrukturer og organigram
2. Styrker og svakheter ved prosjektorganisering
3. Forholdet mellom prosjekt- og basisorganisasjon
4. Prosjektets interne organisering og indre liv
c. Målformulering
1. Målformuleringsprosess
2. Forskjellige typer mål
3. Hva er en god målformulering
d. Planlegging og oppfølging
1. Sammenheng mellom mål og planlegging
2. Hovedelementer i planleggingen
3. Framdriftsplanlegging
4. Ressursplanlegging, økonomi
5. Prosjektmodellen som planleggingsverktøy
6. Prinsipper for oppfølging
7. Krav til formelle oppfølgingssystemer
8. Formell oppfølging i praksis
e. Prosjektledelse, samarbeid og kommunikasjon
1. Prosjektlederen har med mennesker å gjøre
2. Prosjektsituasjonen
f. Informasjonsvirksomhet
1. Utfordringer
2. Teknikker for ideskaping og vurdering

Læringsutbytte

Kunnskap
Beherske alle deler innenfor prosjektstyring. Kunne sette opp kvantitative mål, omfattende handilingsplan og jobbe med oppfølgingsverktøy. Beherske ledelse av prosjekter.
Grunnleggende forståelse for hvilke utfordringer det er å initiere og lede prosjekter. Styre enkle og tverrfaglige prosjekter med hensyn på kvalitetsparametre og måloppnåelse. Skape motivasjon i prosjektgruppen for å sikre at kravspesifikasjon mot kunde oppnås og kvalitetssikres.

Ferdigheter
Beherske alle deler av prosjektarbeidet. Kunne bruke styringssløyfen operativt. Kvalitetssikre beslutninger vedr prosjektgjennomføring ved bruk av investeringskalkyle og risikovurderinger ut fra faste raster.

Generell kompetanse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger med teoretisk gjennomgang av alle elementer innenfor prosjektstyringsverktøyet. Praktiske eksempler. Gjennomgang virkelige prosjekt. Valga av hjemmeoppgave/eksamensoppgave. Presentasjoner med veiledning og diskusjoner underveis. Gruppearbeid.
Obligatoriske aktiviteter
Oppmøte forelesninger. Gjennomgang og valg av obligatorisk hjemmeoppgave. Forberede og gjennomføre presentasjoner på hver forelesning. Innlevering av hjemmeoppgave i henhold til framdriftsplan

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på samlinger og øvingsoppgaver
  • Gjennomgang og valg av obligatorisk hjemmeoppgave
  • Presentasjoner på hver forelesning
  • innlevering av hjemmeoppgave i henhold til fremdriftsplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger (ÅKMPREALFF)

Forkunnskapskrav

Ingen

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU