course-details-portlet

KLMED8005 - Medisinsk statistikk, del 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Korrelasjon, enkel og multippel linær regresjon, enveis varians- og kovarians-analyse (ANOVA/ANCOVA), ikke-parametrisk Kruskal-Wallis test, toveis ANOVA (med/uten interaksjon), generell linær modell (GLM), logistisk regresjon, overlevelsesanalyse (Kaplan-Meier metode, log-rank test, Cox proporsjonal hazard regresjonsmodell).

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått KLMED8005 skal studenten…

• ha ervervet seg teoretisk kunnskap om statistiske metoder (se faglig innhold) som er mye anvendt innen medisinsk forskning for å studere enkle og mer komplekse problemstillinger
• være i stand til å velge statistisk metode for analyse av data, basert på vitenskapelig problemstilling, studiedesign og egenskaper ved empiriske data (anvendelse av teoretisk metode)
• forstå hovedprinsipper ved estimering og hypotesetesting i tilknytning til de ulike statistiske metoder
• kunne gjennomføre det praktiske arbeidet med statistisk analyse av empiriske data ved hjelp av statistisk programpakke
• kunne kritisk evaluere gyldighet av resultater i lys av antagelser på statistisk modell
• kunne tolke og beskrive resultater fra statistisk analyse av empiriske data (for metoder beskrevet i faglig innhold)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kreves godkjent obligatorisk øving (én individuell innlevering) samme semester for å få gå opp til eksamen, eller godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå, medisinerstudenter opptatt på Forskerlinjen. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Rosner, B: "Fundamentals of Biostatistics", 8th ed. 2016
Forelesningsnotater

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ST2303 3.5 01.09.2007
ST3000 2.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin
  • Statistikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU