KLMED8004 - Medisinsk statistikk, del I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Deskriptiv statistikk, sannsynlighet, sannsynlighetsfordelinger, estimering, parametrisk hypotesetesting, ikkeparametrisk hypotesetesting

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått emne skal studenten:
-Kunne demonstrere faktakunnskap om grunnleggende definisjoner brukt innen statistikk slik som definisjoner på sentral beliggenhet, standardavvik, binomisk fordelt variabel, normalfordelt variabel, fordelingen til utvalsgjennomsnittet, fordelingen til en proporsjon, punktestimat, konfidensintervall, null-hypotese, alternativ hypotese, kritisk verdi, testobservator, og p-verdi.
-Være i stand til å beskrive resultater og teoremer utledet slik som sentralgrenseteoremet, formler for konfidensintervall, og fordelinger for testobservatører.
-Kunne identifisere og anvende formler gitt fra definisjoner slik som utregning av mål på sentral beliggenhet, standardavvik og kritiske verdier.
-Være i stand til å anvende resultater og teoremer til å løse problemer slik som utregning av sannsynligheter, utregning av punktestimater, utregning av konfidensintervaller for forventning og andel, og gjennomføring av hypotesetester.
-Ha grunnbegreper og metoder tilstrekkelig for videre studier innen fagfelt der statistikk er en forutsetning, eller for arbeid innen omrader der en bakgrunn i statistikk er nødvendig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Det kreves godkjente øvinger samme semester for å få gå opp til eksamen, eller godkjent obligatorisk aktivitet fra tidligere semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning. Eksamensform kan bli endret til muntlig eksamen dersom det er få oppmeldte kandidater.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid
  • Godkjente øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Utdanning tilsvarende masternivå eller studenter opptatt på medisinstudiet og masterprogram ved MH-fakultetet. Andre med redusert kompetanse etter individuell vurdering.

Kursmateriell

Rosner, B: "Fundamentals of Biostatistics", 7th ed. 2010

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3550 7.5
KLH3004 7.5 01.09.2009
KLH3100 5.0 01.09.2012
PH3003 5.0 01.09.2015
ST3000 5.0 01.09.2007
ST3001 5.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 A 01.12.2017 09:00 D2 , KJL1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.