K1211 - Operativt lederskap - Utvikling og kompetansestyring

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnets temaer:
Fortsatt fra emnet "Operativt lederskap - hverdagskommunikasjon" -Ledelse
-Motivasjon
-Forutsetninger for læring og utvikling på arbeid
-Hverdagskommunikasjon (inkludert teamarbeid)
-Hverdagslæring
-Virksomhetsforståelse

Særskilt for emnet:
-Operativ virksomhetsstyring (del 2) - utviklingsarbeid
-Kompetansestyring

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte:
I dette emnet innøves kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendig for praktisk kompetansestyring av en virksomhet eller et virksomhetsområde

Kompetanse som trengs for å utføre lederoppgavene (en videreføring av tilsvarende tema i K1147 OPL - emne 1):

Lederoppgave nr 1: Å skape resultater sammen med og via medarbeidere
-Vite hvilke mål avdelingen har og hvordan disse samspiller med hele virksomheten sine mål
-Ha et sterkt ønske om å oppnå resultater. Like å jobbe sammen med andre mennesker – få ”kick” av å oppnå gode resultater sammen med sin egen gruppe av medarbeidere
-Oppleve glede av at med-arbeiderne viser fram de resultatene de oppnår Ha stor glede av at medarbeiderne utvikler seg i og utenfor arbeidet.

Lederoppgave nr 2: Å avklare krav og forventninger
-Kjenne inngående til egen virksomhet og hvordan egen avdeling samspiller med øvrige avdelinger
-Kunne beskrive egen virksomhet på en entydig måte. Kunne få frem kundeønsker og oversette disse til styrbar informasjon i egen ansvarsenhet.
-Være i stand til å kommunisere interne og eksterne kundebehov til egne medarbeidere slik at de forstår og handler etter disse
-Være i stand til å kommunisere interne krav til arbeidsmåte og væremåte og resultater
-Sette medarbeidere i stand til å kommunisere egne behov og ønsker – at de tar ansvaret for sin egen utvikling

Lederoppgave nr 3: Kompetanseanvendelse og -utvikling
-Kunne beskrive entydig hvilke kompetanser som trengs for enhver jobboppgave i egen ansvarsenhet.
-Kjenne egne medarbeideres kompetanse – inngående.
-Kunne få fram både medarbeidernes og bedriftens kompetanse-behov nå og for framtidig utvikling.
-Kunne utvikle og iverksette læringstiltak (felles og individuelle) som er målrettet i forhold til avdelingens unike kompetansebehov.
-Kunne benytte organisering og jobbtilpasning for optimal bruk av den samlede avdelingskompetansen

Lederoppgave nr 4: Rammer for jobbutførelse
-Ha full oversikt over de fysiske forutsetninger for jobbutførelse innen egen avdeling.
-Kunne planlegge og iverksette nødvendige endringer av rammefaktorene.
-Kunne bidra til at medarbeiderne utvikler et godt arbeidsmiljø sammen
-Kunne veilede enkelt- medarbeidere som skaper ugunstig arbeidsmiljø, slik at deres engasjement bidrar til utvikling både for dem selv og andre.

Lederoppgave nr 5: Balanse mellom Krav og Kompetanse
-Forstå at vedvarende ubalanse mellom forventinger og krav og individuell kompetanse, kan føre til frustrasjon og sykdom
-Kunne identifisere slike forhold
-Kunne iverksette tiltak (reduksjon i individuelle krav og/eller individuell kompetanseheving) som retter opp ubalansen

Lederoppgave nr 6: Balanse mellom Krav og Rammer
-Forstå at vedvarende ubalanse mellom forventinger og krav og rammebetingelser for jobbutførelse, kan føre til frustrasjon og sykdom
-Kunne identifisere slike forhold
-Kunne iverksette tiltak (reduksjon i individuelle krav og/eller bedring av rammebetingelser) som retter opp ubalansen

Lederoppgave nr 7: Skape Rammer for Kompetanse-utvikling
-Forstå hvilke rammebetingelser som gir rom for kompetanse-anvendelse og -utvikling i hverdagen
-Kunne skape rammer for kompetanse-anvendelse og -utvikling i hverdagen

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Erfaringslæring gjennom bevisstgjøring av/og læring i egen praksis
10 en-dags samlinger med bearbeiding av erfaringer fra foregående mellomperiode og introduksjon til ny mellomperiode
9 mellomperioder med driftsrelatert anvendelse av ledelsesteori
Innlevering av besvarelse i hver mellomperiode
Bruk av læringsplattform for skriftlig kommunikasjon og faglig referanse

Obligatorisk arbeidskrav:
Deltatt på minimum antall samlinger

Mer om vurdering

Mer om vurderingsformen:
Prosjektoppgaven skal oppsummerer resultater, kommunikasjon, læringstiltak og refleksjon rundt sammenhengen mellom ledelsesmetodene som velges og grad av varig driftsforbedring.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Operativt lederskap (HOPLED)

Forkunnskapskrav

K1147 Operativt lederskap - hverdagskommunikasjon

Kursmateriell

Generelt:
Virksomheten og de aktuelle driftsutfordringer i hvert program (studium)
Obligatorisk litteratur:
Innbjør, Harald og Jostein Kleiveland (2007). Operativt Lederskap . Fagbokforlaget. Hele boken er pensum
Dette er en veiledende litteraturliste. Minimum firer bøker, hver på omtrent 250 sider, må leses. Disse skal godkjennes av emnelærer.
•Abraham H. Maslow,- A theory of human motivation, Psychological Review 1943, 50, 370-396
•Alexander Hiam - Motivating & rewarding employees, Adams Media Corporation 1999
•Anders Skogstad og Ståle Einarsen - Ledelse på godt og vondt, Fagbokforlaget 2002
•Asbjørn Aune – Kvalitetsstyrte Bedrifter, ad Notam, Gyldendal 1996 og seinere utgaver
•Atle Ronnes og Stig Berge Matthiesen – Utbrent – krevende jobber – gode liv?, Fagbokforlaget, 2002
•Bente Erlien - Bak ordene – intern kommunikasjon i praksis, Universitetsforlaget – 2001
•Bjarne Berg Wig – Det uslåelige arbeidslaget, Tiden Norsk Forlag 1999
•Bjørg Johnsen - Hva ser jeg når jeg ser? Og hva sier jeg at jeg ser?: oppmerksomhet, observasjon, tilbakemelding, del av serien Læremidler for profesjonsutdanning ved Høgskolen i Akershus 1/1999
•Bjørg Johnsen - Instruksjon og veiledning ved læring av praktiske oppgaver på arbeidsplassen, Bekkestua, Høgskolen i Akershus 1998
•Einar Thorsrud og Fred E. Emery - Mot en ny bedriftsorganisasjon, Tanum forlag 2. utgave 1970
•Eldri Steen og Liv Haugli – Når livet setter seg i kroppen: bevisstgjøring, muligheter og valg, Noras Ark 1. utg. 2002
•Erling S. Andersen, Ingeborg Baustad og Åge Sørsveen – Ledelse på norsk. Prinsipper, arbeidsmåter og resultater, ad Notam Gyldendal forlag 1995
•Geir Kaufmann og Astrid Kaufmann – Psykologi i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget 3. utgave 2003
•Harald Innbjør og Olav Trøan – Forankring i lærings- og utviklingsprosesser – prosjektoppgave i Yrkespedagogikk ved Høyskolen i Akershus, 2004
•Henrik Bakke - Kommunisèr – gode råd for bedre kommunikasjon, Gyldendal Akademisk 2004
•John Dewey – Erfaring og oppdragelse, København: Christian Ejlers 1974 (opprinnelig 1938)
•Kjell Grønhaug, Odd Hellesøy og Geir Kaufmann - Ledelse i teori og praksis, Fagbokforlaget 2001
•Nils Arne Eggen - Godfoten – samhandling – veien til suksess, Aschehoug forlag 2. opplag 2003
•Nils Magnar Grendstad – Å lære er å oppdage, Prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk, Didakta Norsk Forlag, Oslo 1986
•Nils Magnar Grendstad - Hva styrer min adferd – litt hverdagspsykologi, Didakta Norsk Forlag 1990
•NS-EN ISO 9001:2008
•Paul Moxnes - Læring og ressursutvikling i arbeidsmiljøet, Forlaget Paul Moxnes. 2000.
•Petter Mathisen og Rune Høigaard - Veiledningsmetodikk – en håndbok i praktisk veiledningsarbeid, Høyskoleforlaget 2004
•Steinar Kvaale og Klaus Nielsen – Mesterlæring, læring som sosial praksis, København. Hans Reitzel, 1999
•Sturla Bjerkaker - Voksnes læring, Universitetsforlaget 2001
•Thomas A. Harris - Jeg er OK, du er OK, Harper & Row 1969

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.