K1177 - Universell utforming

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Etikk
Målgrupper
Sansene
Lover og forskrifter
Planarbeid
Det bygde miljø
Registrering og kartlegging
Konfliktområder

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studentene
Kjenne til de etiske sider ved Universell Utforming
Ha bred kunnskap om funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet og medvirkning i samfunnet samt grunnleggende kunnskap om de ulike funksjonsnedsettelser og konsekvensen av disse i det bebygde rom.
Ha innsikt i og forståelse for metoder for vurdering av bygningskonstruksjoners egenskaper mht tilgjengelighet.
kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studentene kunne
- Identifisere hvilke registreringer som er nødvendig for å kunne vurdere tilgjengelighet for grupper med særlige behov.
- Bidra i byggeprosjekter ved å omsette forskriftskrav til realistiske løsninger. Studenten skal også kunne vurdere det bygde miljø med hensyn på fysiske tiltak som materialvalg, design, geometri, klima og drift og vedlikehold og deretter kunne drøfte og avgjøre hvilke tiltak som bør gjøres.
- Finne ut hvordan regelverket kan brukes på en best mulig måte på overordnet- og detaljplan-nivå for å sikre gjennomføring av tiltak.
- Gjennomføre planarbeid med inkludering av tilgjengelighet for bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøsensitive på en bevisst, målrettet og reflektert måte.
- Finne fram til og anvende resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid til vurdering av det bebygde rom

Generell kompetanse:

Etter gjennomført emne skal studentene
- Ha innsikt i etiske problemstillinger
- Formidle egne resultater på en vitenskapelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Nettbasert studium. I tillegg kommer 2 obligatoriske dagssamlinger: Oppstartsamling og laboratoriesamling.

Nettbasert læring med innspilte videoleksjoner og obligatoriske oppgaver tilknyttet leksjonene.

Veiledning på nett med lyd og bilde.

Simulering og øvinger i laboratoriet.

Obligatoriske arbeidskrav:
Alle oppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggesakskolen - 60 studiepoeng (BSS60)
Byggesakskolen 2 (BSS2)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.