IMT3015 - Mappe og avgangsutstilling

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Mappe og utstilling er et omfattende praktisk designprosjekt hvor studentene får videreutvikle teknikker og ferdigheter innen grafisk design og prosjektledelse. Emnet bygger på kunnskap og ferdigheter studentene har tillegnet seg tidligere i studieløpet og er i stor grad studentdrevet. Studentene får ansvar for å bygge sin egen presentasjonsmappe bestående av ti selvvalgte designprosjekter fra arbeidsmappens ca. tyve designprosjekter. Presentasjonsmappene skal så produseres og framstilles for sensur (bokstavkarakter) og avgangsutstilling. I tillegg har klassen ansvar for prosjektledelse av produksjonen av mappene (trykking og innbinding), samt organisering og markedsføring av avgangsutstillingen. Emnet består av prosjektarbeid hvor studentene løser oppgaver under veiledning av flere faglærere. En workshop i produktfotografi er inkludert.

Læringsutbytte

Studenten har etter å ha gjennomført emnet sakte men sikkert utviklet seg som analytiker, konseptutvikler og formgiver, spesifikt innen fagområdet design av mappe og presentasjon av egne arbeider. Studentene har gjennom emnet opparbeidet dypere innsikt i fagfeltet grafisk design for portfolio/mappe og egenpresentasjon. Arbeidet innebærer strukturering og design av store innholdsmengder i en omfattende mappe (gjerne rundt 200 A3-sider), design for navigasjon og hierarkibygging, sammenstilling av tekst og bilder/illustrasjoner, samt teknisk tilrettelegging for trykk med fargestyring, utskyting og klargjøring. I tillegg må studenten sette seg inn i, og velge, hva slags type innbinding mappen skal ha. Studentene må også ta ansvar -- og anvende metoder -- for prosjektstyring for å sikre framdrift og milepæler fram mot mappeproduksjon og avgangsutstilling, samt legge til rette for og gjennomføre markedsføring av utstillingen i samarbeide med, og under veiledning av, faglærere.

Læringsformer og aktiviteter

Prosjektarbeid, med underveisveiledning (formativ-iterativ evaluering).

Obligatoriske aktiviteter

  • Idè-lab

Mer om vurdering

Bokstavkarakteren for presentasjonsmappens ti utvalgte prosjekter representerer flertallet av arbeidsmappens rundt tyve praktiske designprosjekter, og blir den endelige karakteren for alle de praktiske designprosjektemnene som tidligere har blitt vurdert til "bestått". Presentasjonsmappen evalueres av en gruppe på fem sensorer (tre interne og to eksterne). Følgende fire kriterier vektlegges: Brukskvalitet (den ergonomiske dimensjonen), idé og konsept (den semantiske dimensjonen), uttrykk (den estetiske dimensjonen), og håndverksmessig utførelse.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Forkunnskapskrav

Gjennomføring av Idélab 24 eller tilsvarende er et forutsetterkrav for emnet.

Kursmateriell

STØTTELITTERATUR:

Earnest, Allison (2012). Lighting for product photography. Buffalo, NY: Amherst Media.

Fjørtoft, Magnar (2012). Digital fotografi i praksis. 5. utg. Tingvold: Abrakadabra forlag.

Hughes, Philip (2010). Exhibition design. London: Laurence King.

Rowe, Robert, Gary Will, og Harold Linton (2010). Graphic design portfolio strategies: for print and digital media. Foreword by Ellen Lupton. New Jersey: Prentice Hall.

The best of business card design. Beverly, Mass.: Rockport (bokserie, klassenummer 741.67).

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.