course-details-portlet

IMAA2011 - Matematiske metoder 2 for Elektro og Fornybar energi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Beregningsorientert matematikk inngår i alle temaer der det er relevant. Komplekse tall, egenverdier, egenvektorer, diagonalisering, differensiallikningssystemer, potensrekker, Taylor-rekker, funksjoner av flere variabler, partiell derivasjon, ekstremalverdiproblemer, Laplacetransformasjonen, overføringsfunksjoner og Fourier-rekker

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten kjenner:
Komplekse tall på normal- og polarformer og Eulers formel,og kan regne ut karakteristisk polynom, egenverdier, egenvektorer og diagonalisering av en kvadratisk matrise.
Kandidaten kan beskrive differensiallikningssystemer på matriseform. Rekker generelt og aritmetiske- og geometriske rekker spesielt. Kandidaten kan potensrekker og kjenner Taylor-rekker til sentrale funksjonstyper og at disse kan deriveres og integreres.
Funksjoner av flere variable, partiell derivasjon, linearisering, stasjonære punkter og klassifisering av stasjonære punkter.
Kandidaten kjenner til laplacetransformasjonen og hva den kan brukes til.
Kandidaten vet hva ei Fourier-rekke er og hva den kan brukes til.

Ferdigheter
Kandidaten kan:
Regne med komplekse tall angitt på kartesisk, polar- og eksponentiell form, og utføre viseranalyse av elektriske nettverk.
Skrive differensiallikningssystemer på matriseform, utføre egenverdiberegninger og stabilitetsanalyse.
Finne laplacetransformasjonen til en t-funksjon og finne invers laplacetransformasjonen til en s-funksjon.
Løse lineære differensiallikninger vha. laplacetransformasjonen.
Finne overføringsfunksjonen til et dynamisk system og tegne opp bodediagrammer til enkle overføringsfunksjoner.
Finne Taylor- og MacLaurin-rekka til en funksjon og benytte tayorrekkeutvikling til linearisering av ulineære differensiallikninger.
Finne Fourier-rekka til en periodisk funksjon og finne de overharmoniske frekvenskomponentene i et periodisk signal.
Finne første- og andreordens partiell deriverte til funksjoner av flere variabler, beregne stasjonære punkter og klassifisere dem. Benytte moderne dataverktøy som hjelpemiddel innen alle nevnte ferdighetsmomenter.

Generell kompetanse
Kandidatene skal kunne benytte matematikk til å modellere og løse teoretiske og praktiske problemer slik de vil møte dem på sitt emneområde i studiet og i yrkeslivet.
Kandidatene skal kunne benytte databaserte simulerings- og analyseverktøy til å visualisere og løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og dataøvinger. Øvinger vil ta utgangspunkt i oppgaver og digitale læringselementer på Blackboard. Bruk av MATLAB vil også inkluderes. Obligatoriske arbeider: Minst 4 av 6 arbeidskrav må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen ved semesterslutt vil være digital.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Fornybar energi (BFEN)
Fornybar energi (BIFENER)
Fornybar energi, ingeniør (BIFOREN)

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på teknologistudiet emnet er knyttet til ved NTNU.

Kursmateriell

Anthony Croft et al: Engineering mathematics, 5.utgave Pearson Notater som legges ut i emnets Blackboardside (om Matlab og evt. annet).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAG2011 10.0 01.09.2019
IMAT2011 10.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Elektrofag
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 20.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU