IINI3013 - Samhandlingsplattformer med Sharepoint

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Dette emnet gir en innføring i hva samhandlingsplattformer er og typiske problemstillinger som må håndteres ved tilpasning av samhandlingsplattformer i organisasjoner. Spesifikt får studentene kunnskap om, og erfaring med bruk av, samhandlingsomgivelsen Sharepoint. Studentene lærer å bruke en systematisk, iterativ tilnærming ved tilpasning av en samhandlingsplattform, basert på prinsipper for brukersentrert utvikling. Dette inkluderer identifisering av brukergrupper samt utvikling av personas og scenarier for å beskrive og teste brukerbehov. Studentene skal også få en innføring i hovedproblemstillinger knyttet til den samhandlingen som skal støttes ved hjelp av plattformen, med vekt på koordinering og situasjonsforståelse (awareness) i virtuelle arbeidsrom. Videre lærer studentene om brukerengasjement og motivering av brukere via spillifisering. Studentene får praktisk erfaring med å tilpasse en samhandlingsplattform som angitt i en caseoppgave, og i å vurdere løsningen ved bruk av relevante samhandlingsbegreper.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Studentene skal:
- Vite hva en samhandlingsplattform er og hva den typisk brukes til i en organisasjon
- Kjenne til Sharepoint og sentral funksjonalitet i Sharepoint
- Vite hva brukersentrert design er og hvilke prinsipper fra brukersentrert design som kan brukes ved tilpasning av en samarbeidsplattform
- Kjenne til sentrale begreper fra CSCW som belyser behov knyttet til samhandling via en samhandlingsplattform

FERDIGHETER
Studentene skal:
- Kunne gjennomføre en tilpasning av en samhandlingsplattform basert på Sharepoint
- Kunne identifisere hvilke hovedproblemstillinger knyttet til samhandling i en organisasjon man må ta hensyn til og undersøke nærmere ved tilpasning av en samhandlingsplattform
- Kunne anvende prinsipper fra brukersentrert utvikling ved tilpasning av en samhandlingsplattform slik at prosessen foregår systematisk, iterativt og med sterk involvering av brukere

GENERELL KOMPETANSE
Studentene skal:
- Kunne bidra til at tilpasning av samhandlingsteknologi i organisasjoner baseres på brukernes reelle behov
- Bidra til forståelse for når samhandlingsteknologi skal tas i bruk, og om det er generelle problemstillinger som går igjen og må tas hensyn til
- Bidra til at former for brukersentrering inngår ved utvikling, tilpasning eller anskaffelse av IT-systemer generelt

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium.
Emnet baserer seg på at studentene deltar i forpliktende teamarbeid. Dette inkluderer bl.a.:

-Studentaktiv læring med samarbeid om et case

-Nettbaserte møter mellom lærere og studentteam med veiledning og tilbakemelding

-Nettbaserte teammøter for studentgrupper

-Læringsaktivitetene inkluderer både synkrone og asynkrone arbeidsformer

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Arbeidskravet består av 3 øvinger. Alle 3 øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen: mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Skrevne leksjoner, videostoff og internett-ressurser tilgjengeliggjøres på skolens læringsplattform ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 05.12.2017 09:00 R D1-102 Datasal , R D1-185 Datasal , E3
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.