IINI1005 - Teamarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Teambygging med Belbins teamroller og Firo-modellen for teamsamarbeid og utvikling, arbeidskontrakt og konfliktforebygging, prosjektetablering og gjennomføring, å skrive en faglig rapport, enkel systemmodellering, utvikle et enkelt system, prinsipper for effektive presentasjoner, maler for prosjektrapporter, krav til kildehenvisning, regler for bruk av andres arbeider

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

KUNNSKAPER:
Kandidaten:
- kan gjøre rede for hvordan etablere og gjennomføre prosjekter
- kan gjøre rede for ulike modeller for teamsamarbeid og utvikling
- kan anvende grunnleggende kunnskap om teamsamarbeid og teamets utvikling
- kjenner og kan anvende eksempler på enkle rapportmaler
- kan forklare prinsipper for effektiv muntlig og skriftlig kommunikasjon

FERDIGHETER:
Kandidaten:
- kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- kan skrive prosessdokumentasjon som timelister, ukerapporter, møteinnkalling og møtereferat, samt sette opp en arbeidskontrakt mellom teammedlemmer
- kan både individuelt og i grupper demonstrere effektiv kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
- kan reflektere over egen utøvelse og kan utvikle denne basert på tilbakemelding fra andre

GENERELL KOMPETANSE:
Kandidaten:
- kan formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
- kan identifisere, planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt i samarbeid med andre
- kan reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen, også i team, og kan utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner, presentasjon av fagstoff og prosjekt både muntlig og skriftlig i grupper (nettbasert), teamoppgaver, diskusjoner, teammøter med veiledning og tilbakemeldinger, studentpresentasjoner, utviklingsprosjekt, samskriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskravet bestar av 4 innleveringer hvorav to er individuelle og to er teaminnlevering. Individuell innlevering: Svar på spørreundersøkelse og Belbins egenvurdering. Det er en forutsetning for å bli med i et team at de to individuelle innleveringene er levert innen gitte tidsfrister. Teaminnlevering: Arbeidskontrakt og videopresentasjon av teamet. Alle arbeidskravene må være godkjente for at kandidaten skal kunne framstille seg til vurdering.

 

Vurdering:

Fullføring av emnet forutsetter aktiv deltakelse i team.

Prosjektinnlevering skal være i henhold til spesifikasjon og vurderes til Bestått/ Ikke bestått.

 

Utsatt eksamen: ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning

Kursmateriell

Læremateriell vil bli tilgjengeliggjort på skolens læringsplattform etter studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.