course-details-portlet

IE304114 - Skipselektriske anlegg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Elektrisk framdrift og dieselektrisk framdrift.
Fordelingssystemer og spenningsnivåer.
Selektivitet for vern.
Lastflyt- og kortslutningsberegning.
Utstyr og instrumentering for synkronisering og lastfordeling.
Turtall statikk og spenning statikk.
Hovedtavle med instrumenter og utstyr.
Nødstrømforsyning.
Landtilkopling.
Asynkronmotorer med starteutstyr.
Frekvensomforming.
Elektromagnetisk støy.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kjenne til regelverk og krav til installasjon, drift og vedlikehold av elektriske anlegg på skip og fartøyer. Kjenne til forskriftenes krav til anleggsdokumentasjon om bord. Kjenne til oppbygging og virkemåte til elektriske maskiner og utstyr ombord i skip.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne
- prosjektere installasjon av elektriske maskiner i skip,
- gjøre målinger og feilsøking på skipselektriske anlegg,
- produsere elektrodokumentasjon ved rapporter og måleprotokoller.

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten kan
- utføre og dokumentere tester på skipselektriske anlegg og formidle kunnskapen skriftlig og muntlig,
- selvstendig fremskaffe og anvende datablad og støttelitteratur i eget arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger, laboratoriearbeid, regneøvinger og ekskursjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)
Elkraftsystemer (006EK)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Elektroteknikk
  • Marin teknologi
  • Elkraftteknikk
  • Elektrofag
  • Ingeniør
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 10.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen (2) 100/100 01.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU