course-details-portlet

IDS4008 - Spillteori

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet trener studenten i systematisk strategisk tenkning i typiske beslutningssituasjoner. Ett mål med emnet er å skape en forståelse for hvordan andre mennesker eller organisasjoner agerer i ulike beslutningssettinger. Emnet introduserer derfor i viktige spill-teoretiske begreper, metoder og simuleringssituasjoner med vektlegger av eksempler og aktiv trening/læring i klasserommet. Emnet gir spesielt teoretisk og praktisk trening i strategiske beslutninger knyttet til industriell innovasjon, som f.eks. ulike typer investeringsbeslutninger, beslutninger om utvikling av nye produkter mm. når beslutningstakeren må ta hensyn til konkurrenters strategiske mål og handlinger. Utgangspunktet er aggregering av multiple agenters preferanser, diskutere stemmeregler og utfordringene i kollektiv beslutningstaking. Vi presenterer spillteoretiske modeller for ikke-kooperative og kooperative spill, Nash-likevekt. Videre ser vi på problemstillinger hvor formålet er å simulere mekanismer for å maksimere preferansene på tvers av aktører (agenter i spillet). Videre ser vi på fordeling av knappe ressurser mellom selvsentrerte agenter, og som gir en introduksjon til auksjonsteori.

- Definisjon av spill i en strategisk industriell innovasjon sammenheng

- Statiske spill

- Definisjon av dominerende strategier

- Nash likevekt

- Dynamiske spill med full-tilgang til informasjon

- Gjentagende spill

- Kort om kontraktsteori i en spillteoretisk setting

- Kort-tids kontrakter versus lang-tids kontrakter

Læringsutbytte

Kandidaten skal ha kunnskap om:

- de grunnleggende prinsippene for spill baserte strategiske beslutninger

- hvilke teknikker fra spillteori kan brukes i bestemte strategiske situasjoner

- type intelligente aktører og spill-modeller og deres egenskaper

- hvordan agenter tar strategiske beslutninger

- agent kommunikasjons språk og interaksjon mellom agentene.

Ferdigheter:

- bestemme hvilken type spill-modell passer for hvilken type problemer/oppgaver

- designe gode interaksjonsformer (f.eks. forhandlinger eller auksjoner) mellom aktører i ulike typer spill (kooperative og ikke-kooperative, gjentagende spill osv.)

Generell kompetanse:

- utvikle en forståelse av kompleksiteten i reelle strategiske beslutninger i industrielle sammenhenger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, rollespill og simuleringer i klasserommet, selvstudium og øvinger. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (70%) og arbeider (30%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk innlevering av en oppgave om strategiske beslutninger i bestemte bedrifter/sektorer - gruppeinnelvering med maks tre studentdeltakere.

Skriftlig eksamen - fire timer

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)

Forkunnskapskrav

opptak på master program

Kursmateriell

Flere vit artikler og en referansebok om Spillteori.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU