IDRI3001 - Bacheloroppgave i drift av datasystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

En selvstendig oppgave som er forankret i reelle problemstillinger fra fagområdet i studiet Drift av datasystemer.
Bruk av sentral utviklingsmetode og modell for utvikling av nettverksløsninger

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten ha følgende samlet læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten:
- kan referere til sentrale utviklingsmetoder og modeller innen utvikling av nettverksløsninger
- viser kunnskap om etablering, planlegging og utvikling av nettverksløsninger
- har kunnskap om krav til skriftlig fremstilling av prosjekt innen infrastruktur og nettdrift

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering
- anvende en utviklingsmetode og modell som passer for en gitt problemstilling innen fagområdet
- bruke informasjon og fagstoff til å belyse en problemstilling
- gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater
- presentere og argumentere for sluttproduktet

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- formidle fagstoff skriftlig og muntlig
- reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen
- gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav
- integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å løse en konkret problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Det kreves tett samarbeid mellom student og oppdragsgiver i gjennomføring av oppgaven. Hver oppgave får tildelt en veileder blant de fagansatte. Det legges vekt på jevnlige møter mellom student og oppdragsgiver og mellom student og veileder.

Mer om vurdering

Ny oppgave må gjennomføres neste studieår, fortrinnsvis i vårsemesteret.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.
Gjennomføring av bacheloroppgaven forutsetter at hoveddelen av studiet er gjennomført og bestått. I praksis vil det si at studenten må være registrert som student i 3. årskurs. For studenter med utestående eksamener fra tidligere studieår, må oppstart av bacheloroppgaven godkjennes av studieleder.

Kursmateriell

Ingen spesifikke læremidler, nødvendig litteratur er avhengig av den enkelte oppgaven

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.