IDRI1002 - Informatikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 0/100 Bestått/Ikke bestått
Oppgave 25/100 Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 25/100 2 timer Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 25/100 3 timer Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 25/100 4 timer Bokstavkarakterer

Faglig innhold

IT-introduksjon
Introduksjon til informasjonsteknologi, datamaskinens virkemåte og oppbygning, det binære tallsystemet, programvare og operativsystemer, lokale nettverk og virtualisering, internett og cloud computing, samarbeidsverktøy og sosiale media, standarder og lisenser, grafikk og multimedia, datasikkerhet og e-handel, jus og etikk, informasjonsforvaltning.

Programmering
Introduksjon til grunnleggende programmeringsprinsipper som variabler, datatyper, kontrollstrukturer (løkker og beslutninger), matriser (arrays), egendefinerte funksjoner og innebyde funksjoner, filbehandling. Utforme brukergrensesnitt som er fine å se på og enkle å bruke. Feilhåndtering. Strukturere og planlegge koden på en god måte.

Databaser
Innføring i datamodellering med EER og UML-notasjon. Design av relasjonsdatabase inkl. bruk av nøkler, referanseintegritet og enkel normalisering. Databasedefinisjon (DDL) og datamanipulering (DML) i SQL. Bruk av et valgt databaseverktøy (MySQL), se sammenhengen mellom datamodell, databaseverktøy og applikasjon / web-grensesnitt.

Webutvikling 1
Introduksjon til webpublisering, HTML, CSS, DOM og JavaScript, prinsipper for webdesign, bruk av rammeverk, multimedia på web (grafikk, bilder, lyd og video), integrasjon av eksterne tjenester.

Teamarbeid med muntlig formidling
Teambygging med Belbins teamroller og Firo-modellen for teamsamarbeid og utvikling, arbeidskontrakt og konfliktforebygging, prosjektetablering og gjennomføring, lage enkle systemmodeller og utvikle et system, å skrive en faglig rapport, prinsipper for effektive presentasjoner, maler for prosjektrapporter, krav til kildehenvisning, regler for bruk av andres arbeider.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
IT-introduksjon
Kandidaten:
- kan beskrive datamaskinens grunnleggende oppbygning og virkemåte
- kan forklare operativsystemets grunnleggende funksjoner og roller
- kan forklare den grunnleggende virkemåten til lokale nettverk og internett
- kjenner til begrepene virtualisering og cloud computing
- kan forklare hvordan grafikk og multimedia behandles av datamaskinen
- kjenner til nyttige samarbeidsverktøy og sentrale sosiale medier
- kjenner til bruk av IT i e-handel og organisasjoner
- forstår viktigheten av å følge standarder

Programmering
Kandidaten kan:
- forklare hva et program er
- redegjøre for grunnleggende byggestener i programmering, så som variabler, kontrollstrukturer, matriser (arrays), funksjoner og filbehandling.
- analysere en spesiell problemstilling og planlegge hvordan den kan løses generelt med programkode

Databaser
Kandidaten:
- kjenner sentrale begreper innen databaser og datamodellering, og kan gjøre rede for disse
- kan forstå hvordan en relasjonsdatabase er bygd opp ved å se på relasjonene (tabellene) og tilhørende nøkler
- kan forstå (tolke) et (E)ER-diagram modellert i fagets gjeldende notasjon, og vite hvordan dette kan oversettes til relasjonsmodellen
- kan gjøre rede for hvordan databaser kan fungere i en klient/tjener -arkitektur.

Webutvikling 1
Kandidaten:
- forstår klient-tjener-arkitektur i konteksten nettleser og webtjener
- kjenner til forskjellen på statiske og dynamiske websider
- kjenner til HTTP-protokollen og kryptert kommunikasjon med HTTPS
- forstår oppbygningen til en URL, domenenavn og porter
- vet forskjellen på absolutt og relativ adressering
- kjenner til virkemåten til søkemotorer
- forstår viktigheten av å følge web-standarder

Teamarbeid med muntlig formidling
Kandidaten:
- kan gjøre rede for hvordan etablere og gjennomføre prosjekter
- kan gjøre rede for ulike modeller for teamsamarbeid og utvikling
- kjenner og kan anvende eksempler på enkle rapportmaler
- kjenner prinsipper for effektiv muntlig og skriftlig kommunikasjon

FERDIGHETER:
IT-introduksjon
Kandidaten kan:
- opptre på nett i henhold til regler for personvern, lovverk og etiske retningslinjer.
- velge egnede samarbeidsverktøy til å løse oppgaver i fellesskap med andre
- merke egenprodusert materiale med egnet lisens
- sikre sin egen datamaskin og datanettverk mot angrep og uhell

Programmering
Kandidaten kan:
- bruke et .NET-basert utviklingsmiljø i kodeutvikling
- identifisere feil i programkode
- lage strukturert programkode som løser enkle problemstillinger
- anvende innebygde funksjoner fra .NET-rammeverket i egen kode

Databaser
Kandidaten kan:
- tegne sitt eget (E)ER-diagram for å oppnå en god databasestruktur
- lage sin egen normaliserte relasjonsdatabase med nøkler og referanseintegritet, og opprette databasen i et valgt databaseverktøy (databasesystem)
- utføre SQL-spørringer mot en gitt database

Webutvikling 1
Kandidaten kan:
- utvikle et funksjonelt nettsted ved bruk en enkel testeditor og HTML
- laste opp nettstedet til webtjener med SFTP
- endre utseendet på nettstedet med intern eller ekstern CSS
- bruke DOM og JavaScript til å lage dynamiske nettsider
- benytte rammeverk for å forenkle utviklingsprosessen
- legge til multimedia (grafikk, bilder, lyd, video) på nettstedet
- integrere eksterne tjenester på nettstedet

Teamarbeid med muntlig formidling
Kandidaten kan:
- finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- skrive prosessdokumentasjon som timelister, ukerapporter, møteinnkalling og møtereferat, samt sette opp en arbeidskontrakt mellom teammedlemmer
- reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen, også i team, og kan utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre

GENERELL KOMPETANSE:
IT-introduksjon
Kandidaten:
- får en grunnleggende forståelse av hvordan informasjonsteknologi benyttes i ulike sammenhenger i samfunnet
- kan vurdere bruk av relevant samarbeidsverktøy

Programmering
Kandidaten:
- er bevisst på viktigheten av å eliminere feilsituasjoner
- kan anvende Visual Studio til å analysere og løse problem

Databaser
Kandidaten:
- viser en bevisst holdning til strukturell lagring og representasjon av data i et informasjonssystem
- viser en bevisst holdning til databasedesign for å unngå unødvendig dobbeltlagring av data i en database

Webutvikling 1
Kandidaten:
- får en grunnleggende forståelse av hvordan et moderne nettsted er oppbygd

Teamarbeid med muntlig formidling
Kandidaten kan:
- kan både individuelt og i team demonstrere effektiv kommunikasjon, og formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
- planlegge og gjennomføre oppgaver i team
- reflektere over egen faglig utøvelse i team basert på tilbakemeldinger
- gi konstruktive tilbakemeldinger til andre

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske obligatoriske øvinger som inngår i arbeidskravene, forelesninger, teamearbeid, presentasjoner og arbeid på datalab, veiledning med faglærer og/eller studentassistent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger - Programmering (desember)
  • Øvinger webutvikling
  • Øvinger - Databaser (desember)
  • Øvinger - IT-introduksjon (sept/okt)

Mer om vurdering

Informatikk 1 består av følgende delemner: • IT-introduksjon • Databaser • Programmering • Webutvikling 1 • Teamarbeid med muntlig formidling

Arbeidskrav:
4 obligatoriske arbeidskrav som omfatter godkjent ovingsopplegg for hvert av de 4 delemnene IT-introduksjon, Webutvikling, Databaser og Programmering. Hvert av de 4 arbeidskravene kan besta av 2 til 15 obligatoriske øvinger.

Teambasert prosjekt med presentasjon som må være bestått for å få framstille seg til eksamen i Informatikk 1. Individuell bestått/ikke-bestått kan gis ved manglende deltagelse.

Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Utsatt eksamen: august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

Databaser: Databaser, 2. utgave, Kjell Toft Hansen, Tore Mallaug, Gyldendal Akademiske/Tisip. Egenproduserte leksjoner, videostoff og relevante lenker gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IFUD1104 5.0 01.09.2017
IINI1001 5.0
IINI1002 5.0
IINI1003 5.0
IINI1004 5.0
IINI1005 5.0
LO151D 20.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 0/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 25/100 10.10.2017 09:00 H3 Rom 515 , H3 Rom 511 , H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Datalab 524 (Fraggle)
Høst ORD Skriftlig eksamen** 25/100 19.12.2017 09:00
Høst ORD Skriftlig eksamen** 25/100 13.12.2017 09:00 JC1 , H3 Rom 521(Sprokkit) , JC23 Realfag , JB31
Høst ORD Oppgave 25/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** 10.10.17: IT-introduksjon
  • ** 19.12.17: Databaser
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.