IDRI1001 - Bedriftsøkonomi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

I hovedsak internregnskap. Emner som gås gjennom er: ulike kostnadsbegreper, kalkulatoriske kostnader og kostnadsfordeling, kalkulasjonsprinsipper, ulike driftsregnskapsmodeller, nullpunktsanalyser, produktvalg, prisbeslutninger og markedstilpasning, nøkkeltall, analyse av prosjekter og planlegging og budsjettering.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten er i stand til å:
- Redegjøre for hva økonomistyring er samt ha kjennskap til ulike kostnadsbegreper.
- Forstå og forklare hva kalkulatoriske kostnader er og hvordan disse skal beregnes.
- Redegjøre for ulike prinsipper som legges til grunn for kostnadsfordeling.
- Forstå formålet med produktkalkyler og kjenne til ulike kalkulasjonsprinsipper.
- Kunne gjøre rede for relevante og irrelevante kostnader i forbindelse med kortsiktige beslutninger.
- Forklare hvilke markedsformer som finnes og hva som kjennetegner dem samt hvordan prissetting foregår i praksis.
- Redegjøre for hva et budsjett er og hvilke budsjett det er hensiktsmessig å sette opp i ulike situasjoner.

Ferdigheter
Kandidaten er i stand til å:
- Sette opp ulike produktkalkyler.
- Forstå og utarbeide driftsregnskap.
- Foreta beregninger og oppsett i forbindelse med nullpunktsanalyser.
- Foreta beregninger for å bestemme optimal pris og mengde ved ulike markedsformer.
- Sette opp beregninger i forbindelse med analyse av langsiktige prosjekter.
- Sette opp resultatbudsjett og kjenne til hvordan en sammenligner budsjettall med virkelig regnskap.

Generell kompetanse
Kandidaten er i stand til å:
- Se viktigheten av kunnskap om, og forståelse av intern økonomistyring i en bedrift.
- Lese og vurdere eksisterende budsjett og regnskap for å sette seg inn i en bedrifts økonomiske situasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet består av forelesninger med gjennomgang av teori etterfulgt av praktisk oppgaveløsning. Oppgaveløsningen skjer i klasserom der faglærer gjennomgår relevante oppgaver sammen med studentene. Dette for at studentene skal få øvd på interne regnskapsrutiner i praksis. I tillegg er det lagt opp til at studentene skal jobbe med praktiske oppgaver selvstendig mellom undervisningstimene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Til hver ukes lærestoff er det tilknyttet øvingsarbeid. For å kunne gå opp til eksamen må 8 av 12 øvinger være godkjent. De 8 som blir godkjent må dekke et bredt spekter av temaene som gjennomgås. Nærmere opplysninger gis ved kursstart. Ny/utsatt eksamen: desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.

Kursmateriell

Læremidler i emnet er skriftlige leksjoner og lærebok. Informasjon om Læreboken vil dere få ved studiestart. Leksjonene vil bli gjort tilgjengelige på skolens læringsplattform etter studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00 Datasal 10349, bygg 10 , D8, bygg 3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 30.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.