IDR3032 - Individuell og kollektiv ferdighetsutvikling

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Studentene skal gjennom teoretisk og praktisk arbeid, tilegne seg grunnleggende kunnskap om individuelle ferdighetsutvikling, og hvordan denne påvirkes treningsgruppens sammensetning. Studentene skal også arbeide med utvikling av kollektive ferdigheter i aktiviteter hvor deltakerne presterer sammen, enten i par eller i større grupper. Det vil bli arbeidet med ulike sammensatte grupper, både størrelsemessig, aldersmessig og ferdighetsmessig.

Læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskap om dynamikken mellom individuell og kollektiv ferdighetsutvikling. Individualisering og gruppedynamikk er sentrale elementer i faget. Tre-ners og lærers relasjon til utøverne og elevene står sentalt i kurset, sammen med forståelsen av gruppedynamiske trekk ved ulike treningsgrupper. Makt, gruppepress og overkonformitet blir benyttet for å forstå ferdighetsutviklingen. Studentene skal forstå individuell og kollektiv fer-dighetsutvikling i forhold til ulike målgrupper, både aldersmessig og i forhold til ulike målset-tinger for ferdighetsutvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle kurs som organiseres i forbindelse med emnet er obligatoriske.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (MLKIDR)

Forkunnskapskrav

Emnet er forbehold studenter på femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og master i idrettsvitenskap

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.