IBED3003 - Utdanning og arbeid i Europa

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 35/100 1 timer E
Skriftlig arbeid med justerende muntlig 65/100

Faglig innhold

EU¿s organer, beslutninger og regelverk. Forsknings og utdanningsprogrammer i EU. Programmer for regional utvikling, Lisboa-prosessen og Bologna-prosessen. Betydningen av språk og kultur for europeisk samarbeid. Den økonomiske krisa i Europa. Bruk av engelsk som arbeidsspråk. Rapportering og framføring på engelsk.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- kan gjøre rede for hvordan EU er organisert, beslutningsprosedyrer og regelverk
- kan gjøre rede for EU¿s programmer for forskning og utdanning
- har innsikt i EU¿s programmer for regional utvikling
- kan identifisere sentrale integrasjonsprosesser i EU
- kan gjøre rede for politiske prosesser som kan forklare den økonomiske krisa i Europa
- har forståelse for hva språk og kultur kan bety for internasjonal samarbeid

Ferdigheter
Kandidaten kan
- individuelt og i gruppe innhente informasjon fra kilder på Internett og annet lærestoff for å utarbeide rapporter og besvarelser på utvalgte tema innen kunnskapsområdet
- skrive et EUROPASS-dokument som beskriver kvalifikasjoner, kunnskaper og ferdigheter
- kan som medlem av en gruppe utføre et større prosjektarbeid på engelsk
- kan framføre og forsvare deler av prosjektarbeid på engelsk

Generell kompetanse
Kandidaten
- kan samarbeide med andre i en gruppe som har et felles mål
- kan formidle emnestoffet skriftlig og muntlig på både på norsk og engelsk
- har respekt for de utfordringer engelsk som arbeidsspråk gir ikke-engelsk¬språklige

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.
Presentasjon av prosjekt muntlig og skriftlig på engelsk i grupper.
Gjennomføring av et gitt antall øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse på 4 forelesninger med ekstern foredragsholder
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav 1:
3 av 6 øvinger.
Obligatorisk tilstedeværelse på 4 presentasjoner med eksterne forelesere.
Ny skriftlig eksamen: Mai/juni
Prosjekt/muntlig presentasjon: ved neste gjennomføring av emnet.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i ingeniørfag, data.

Kursmateriell

Artikler og andre nettressurser: Oversikt og lenkelister gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 35/100 E 01.12.2017 09:00 R D1-102 Datasal , JB41
Høst ORD Skriftlig arbeid med justerende muntlig 65/100

Utlevering
21.11.2017

Innlevering
27.11.2017

Vår UTS Skriftlig eksamen 35/100 E 09:00
Vår UTS Skriftlig arbeid med justerende muntlig 65/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.