IBED3002 - Prosjektledelse og forretningssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 40/100 ALLE
Skriftlig eksamen 60/100 3 timer E

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse for hovedprinsippene ved å planlegge, gjennomføre, følge opp og lede større IT-prosjekter, med spesiell fokus på prosjekter som har mål om å anskaffe nye forretningssystemer. Emnet gir en generell innføring i hva forretningssystemer er og hvordan slike systemer kan bidra til å optimalisere forretningsprosessene i en organisasjon. Videre fokuseres det på hvordan prosjekter for innføring av forretningssystemer kan gjennomføres. Vi ser på slike prosjekter både med den anskaffende bedriftens øyne (implementeringsprosjekter) og den leverende bedriftens øyne (leveranseprosjekter).
Emnet gjennomgår: hva som karakteriserer forskjellige IT-prosjekter, aktuelle prosjektgjennomføringsmodeller, prosjektstyring, prosjektledelse, prosjektplanlegging, prosjektnedbrytning, prosjektgjennomføring, prosjektrapportering, prosjektoppfølging, faktorer som er avgjørende for prosjektets suksess, risikoanalyse, interessentanalyse, prosjektdokumentasjon og avtaler, forretningsprosesser og forretningssystemer.
Kombinert med praktisk prosjekterfaring og emnets læringsaktiviteter skal dette gi tilstrekkelig teorigrunnlag og ferdigheter til at kandidaten kan delta i store IT-prosjekter og etter hvert fylle rollen som prosjektleder.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
- kan beskrive hva som karakteriserer forskjellige IT-prosjekter
- kan forklare aktuelle prosjektgjennomføringsmodeller for IT-prosjekter
- kan forklare gjennomføring og oppfølging av IT-prosjekter etter forskjellige prosjektgjennomføringsmodeller
- kan gjøre rede for prosjektlederrollens ansvar og myndighet i IT-prosjekter
- kan beskrive hva forretningssystemer er og hva de brukes til
- kan forklare hvordan man forvalter, selger og leverer forretningssystemer

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan definere prosjektorganisasjoner for ulike typer IT-prosjekter
- kan utarbeide planverk for ulike typer IT-prosjekter
- beskrive og optimalisere forretningsprosesser hvor IT-systemer er en naturlig del
- kan gjennomføre prosesser for anskaffelse og implementering av forretningssystemer

Generell kompetanse
Kandidaten:
- er klar over hvordan forretningssystemer kan påvirke ansatte i en organisasjon
- er klar over viktigheten av å vedlikeholde gode relasjoner til alle interessenter
- kan argumentere for bestemte valg og løsninger i forbindelse med IT-prosjekter
- er klar over viktigheten av at IT-prosjekter må forholde seg til lover, regler og avtaleverk

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, case-oppgaver som løses gruppevis, veiledningsmøter, gruppevis presentasjon av øvingsresultater.

Mer om vurdering

Vurderingsmappe består av 3 caseoppgaver som løses gruppevis. Karakteren beregnes av case-oppgaver 40 % og individuell 3 timers skriftlig eksamen 60 %.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Ny/utsatt eksamen: skriftlig eksamen: mars, oppgave: neste gang emnet gjennomføres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i ingeniørfag, data.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart og i dette emnet er det aktuelt å bruke en lærebok innen prosjektledelse og en lærebok innen forretningssystemer.

Aktuelle lærebøker er:
- Project Management for Information Systems (fifth edition) av James Cadle og Donald Yeates, 2008.
- Modern ERP. Select, implement and use today´s advanced business systems av , M. Bradford, 2010.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 40/100 ALLE 09:00
Høst ORD Skriftlig eksamen** 60/100 E 11.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Rom 516 (519) , JB22 , JC1
Vår UTS Skriftlig eksamen 60/100 E 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.