IBED3001 - Bacheloroppgave i IT-støttet bedriftsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Hovedarbeidet er en selvstendig oppgave som er forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeider. Den skal gis innen fagområdet Anvendelse av IT i bred forstand.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten:
- viser kunnskap om etablering, planlegging og gjennomføring av prosjekter på oppdrag fra andre
- viser dybdekunnskap om det emnet som bachelorprosjektet dekker
- viser kunnskap om krav til skriftlig fremstilling av vitenskapelige rapporter

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- gjennomføre et prosjekt innen gitte tidsrammer og i henhold til gjeldende krav til oppfølging og rapportering
- velge og anvende en arbeidsmetode som passer for en gitt problemstilling
- finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- gi en kritisk vurdering av oppnådde resultater

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- formidle fagstoff skriftlig og muntlig
- reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen
- gjennomføre et prosjekt for en oppdragsgiver med vekt på å oppfylle oppdragsgivers mål og krav
- integrere tidligere kunnskap fra ulike emner og tilegne seg ny kunnskap for å svare på en konkret problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Introduksjon til vitenskapsteori og metode som organisert undervisning For selve prosjektet kreves tett samarbeid mellom student og oppdragsgiver i gjennomføringen. Hver oppgave får tildelt en veileder blant de fagansatte. Det legges vekt på jevnlige møter mellom student og oppdragsgiver og mellom student og veileder.

Mer om vurdering

Prosjektoppgaven gjennomføres normalt i grupper på 2-3 studenter. Det må søkes studieleder dersom en student ønsker å utføre oppgaven alene eller i gruppe på 4.
For øvrig henvises det til retningslinjer for gjennomføring av bacheloroppgaver. Oppdaterte retningslinjer blir tilgjengelig ved oppstart.
Det kan gis individuell vurdering selv om arbeidet utføres i gruppe. En bacheloroppgave som er levert til vurdering kan ikke leveres inn til ny vurdering, selv i omarbeidet form uansett vurderingsresultat.
Tillatte hjelpemidler: Alle skriftlige og elektroniske hjelpemidler er tillatt. Alle kilder må oppgis og alle direkte sitater må markeres.
Ny / utsatt eksamen: Ny oppgave må gjennomføres i vårsemesteret neste studieår.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.
Gjennomføring av bacheloroppgaven forutsetter at hoveddelen av studiet er gjennomført og bestått. I praksis vil det si at studenten må være registrert som student i 3. årskurs. For studenter med utestående eksamener fra tidligere studieår, må oppstart av bacheloroppgaven godkjennes av studieleder.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Tor Busch Akademisk skriving, fagbokforlaget 2013 ellers nødvendig litteratur avhengig av den enkelte oppgaven

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.