IBED2001 - Datastøttet samhandling og sosiale medier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Samhandling i distribuerte arbeidsgrupper. Verktøy for datastøttet samarbeid. Samhandlingsmetodikk.

Introduksjon til sosiale medier. Strategier. Relasjoner og ansvarsforhold. Måling. Kampanjer og etikk. Praktisk utforsking av en rekke Web 2.0-tjenester og sosiale medier.

Læringsutbytte

DATASTØTTET SAMHANDLING

KUNNSKAPER
Kandidaten
- kan redegjøre for samhandlingsmetodikk og nettbasert samarbeid

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan bruke samarbeidsverktøy for samlokaliserte og nettbaserte arbeidsformer
- kan bruke et nettbasert prosjektverktøy til å planlegge et prosjekt og følge opp fremdriften

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- er bevisst på egen rolle og opptreden i et samhandlingsteam

SOSIALE MEDIER

KUNNSKAP
Kandidaten
- kan redegjøre for hvordan sosiale medier kan brukes forretningsmessig
- kan redegjøre for mekanismer for relasjonsbygging i sosiale medier
- har kunnskap om hvordan Return on Investment (ROI) kan måles i sosiale medier
- har kunnskap om hvordan både virksomheter og enkeltpersoner kan bruke sosiale medier til læring
- vet hva et personlig læringsnettverk (PLN) er

FERDIGHETER
Kandidaten
- kan føre en blogg over tid og kjenne mekanismer for hvordan en kan lykkes med blogging
- kan utforme en strategi for sosiale medier tilpasset virksomhetens behov
- kan bruke en rekke Web 2.0-baserte tjenester og sosiale verktøy til å gjennomføre tiltak for å nå virksomhetens mål i sosiale medier
- kan planlegge og jobbe systematisk med alle nødvendige faser for å lykkes i oppbyggingen av en sosiale medier-kampanje
- kan utføre måling av kampanjer, spesielle tiltak og rutinemessige aktiviteter i sosiale medier
- kan bygge opp et personlig læringsnettverk (PLN) og bruke det profesjonelt i sosiale medier-sammenheng

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
- er bevisst på samspillet mellom strategier og øvrige styringsdokumenter i en virksomhet
- har et bevisst forhold til viktigheten av å klargjøre ansvarsforhold i sosiale medier
- kan foreslå relevante tiltak - og lære - basert på en resultatanalyse fra målinger
- er klar over etiske forhold i sosiale medier

Læringsformer og aktiviteter

Samskriving og nettmøter. Blogg i øvingsopplegget. Bruk av Web 2.0-tjenester og sosiale medier. Diskusjonsforum. Forelesninger og gruppearbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger -Sosiale medier
  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV
Gruppevis innlevering av 5 øvinger knyttet til sosiale medier.

VURDERING
Vurderingen i dette emnet er basert på tre gruppevise innleveringer. Alle innleveringer må være bestått for å få godkjent i emnet. Individuelle vurderinger kan gjøres ved manglende deltakelse eller ved kontraktsbrudd med øvrige medlemmer.
Ny/utsatt: neste gang emnet gjennomføres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling.

Kursmateriell

Skrevne leksjoner, videostoff og Internett-ressurser som tilgjengeliggjøres på skolens læringsplattform ved studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.