IBED1002 - Økonomisk styring og regnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Viktigheten av økonomistyring. Ulike selskapsformer, likviditetsbudsjett og resultatbudsjett, balansen, resultatregnskap, posteringer og grunnleggende regnskapsføring, bilagsbehandling, lønn, reiseregning, verdivurdering, kostnads- og inntektsanalyse, investeringer, nåverdi og internrente.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten kan
- redegjøre for kort ulike selskapsformer
- redegjøre grunnleggende regler for merverdiavgift
- redegjøre for grunnleggende billagsbehandling
- forklare innhold i lønnsberegning samt regler for reiseregninger
- redegjøre for vurdering og verdsettelse av balanseposter
- forklare begreper som faste kostnader, variable kostnader og totale kostnader
- redegjøre for viktige momenter i forbindelse med investeringer

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- sette opp et resultatbudsjett og likviditetsbudsjett
- sette opp et resultatregnskap og en balanse
- postere transaksjoner til konto debet/kredit
- føre lønn og reiseregning
- beregne en del grunnleggende økonomiske nøkkeltall
- beregne ulike kostnadsarter
- beregne nåverdi og internrente

Generell kompetanse:
Kandidaten kan
- se viktigheten av kunnskap om, og forståelse, av økonomisk styring i en bedrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, obligatoriske øvingsoppgaver og selvstendig arbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 øvinger må være godkjent.

Utsatt eksamen: Mai/juni

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
IT-støttet bedriftsutvikling (ITBAITBEDR)
Informatikk, drift av datasystemer (ITBAINFODR)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i IT-støttet bedriftsutvikling og Bachelor i Informatikk med spesialisering i Drift av Datasystemer.

Kursmateriell

10 skriftlige leksjoner vil bli gjort tilgjengelig på skolens læringsplattform etter studiestart. Lærebok: Årsregnskapet, av Trond Kristofferen (Per 30.11.2013, 5. utgave utgitt av Fagbokforlaget) Endringer kan komme ved ny utgave av lærebok.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 07.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E1 , E2
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 D 14.05.2018 09:00 D3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.