HVUT8062 - Helserett

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

I emnet helserett behandles juridiske problemstillinger knyttet til helsepersonell som rettsanvendere. Forholdet mellom faglig og juridisk skjønn blir særlig sentralt. Det vil bli lagt vekt på de utfordringer som er gjeldende på helserettens område knyttet til rettsanvendelsen. Helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven med tilhørende sentrale forskrifter er sentrale i emnet.

Utgangspunktet for all tjenesteyting er knyttet til kravet til faglig forsvarlighet, og kravet vil bli behandlet på alle nivå både i den kommunens helse- og omsorgstjeneste, og i spesialisthelsetjenesten. Pasient- og brukerrettigheter herunder selvbestemmelsesrett, forholdet til pårørende og eksterne samarbeidspartnere er sentralt i emnet. Vurdering av samtykkekompetanse ses i sammenheng med pasienten og brukerens rettssikkerhet, og regler om bruk av tvang og makt, vil bli særlig behandlet. .

Helse- og omsorgstjenesten har vært kjennetegnet av endringer og sterk vekst i oppgaver, ansatte og økonomiske ressurser. Utfordringer med og følger av samhandlingsreformen vil være viktige drøftinger i refleksjon over egen praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- kan anvende fordypet kunnskap innen fagområdet helserett, og kan gjøre kritiske vurderinger knyttet til faglig og juridisk skjønn
- har fordypet kunnskap om selvbestemmelse og kan analysere faglige problemstillinger knyttet til samtykke og samtykkekompetansevurdering

Ferdigheter
Studenten
- kan analysere metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og foreta faglige resonnement i forhold til tjenesteutøvelse i møte med pasienter og brukere

Generell kompetanse
Studenten
- kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger innen fagområdet , og se disse i lys av forsvarlighetskravet som er knyttet til yrkesutøvelsen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, veiledning av arbeid i grupper og selvstudium. Andre pedagogiske læringsformer vil bli anvendt der dette anses nyttig for studentenes læringsutbytte.

Mer om vurdering

For ny/utsatt eksamen gjelder samme som for ordinær eksamen.
Dato for ny /utsatt eksamen: 21.08.2017

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Emner på masternivå helse og sosial (HSMASTER)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad

Kursmateriell

Hovedlitteratur:

Syse, Aslak: Pasient- og brukerrettighetsloven, 4. rev. utg. Gyldendal Juridisk 2015 s.117-136, 174-268, 320-352, 380-423, 448-474, 493-513 og s. 551-578

Befring, Anne Kjersti og Bente Ohnstad: Helsepersonelloven, 3. utg., Fagbokforlaget, s. 367-402 og 423-428

 

Artikler/kompendier

Artikler og dommer tilpasset emnets innhold vil bli gjort tilgjengelig på itslearning.

 

Tillegslitteratur:

Paulsen Breimo, J., Normann, T., Tveit Sandvin, J., Thommesen, H.: (2015) Individuell plan - samspill og unoter. Gyldendal Akademisk

Aasen, Henriette Sinding: Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling, 2. utg. Bergen, Fagbokforlaget 2000

 

Annet

St.meld.nr.47 (2008-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling- på rett sted-til rett tid

Prop.91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.