HVUT8059 - Jurdisk metode

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i juridisk metodelære. Juridisk metode omhandler hvilken fremgangsmåte som må legges til grunn for å kunne ta stilling til juridiske problemstillinger. Fremgangsmåten består av rettsanvendelsens tre stadier. Disse stadiene gjelder klarlegging av faktum, klarlegging av rettsregelen og anvendelse av rettsregelen på faktum.
For å klarlegge rettsregelen brukes rettskildeprinsipper. Dette er normer og retningslinjer om hvilke rettskilder som har relevans for den juridiske problemstillingen, hvordan man skal tolke rettskildene og hvordan disse skal veies mot hverandre.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har inngående kunnskap om juridisk metodelære og hvordan man går frem for å kunne ta stilling til rettsspørsmål.

Ferdigheter
Studenten
- kan resonnerer og argumentere juridisk med utgangspunkt i juridisk metodelære.

Generell kompetanse
Studenten
- kan identifisere og arbeide med grunnleggende juridiske spørsmål i forvaltningsorganer og andre institusjoner som utøver offentlig

myndighet.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil være ulike former for læringsaktiviteter som forelesninger, arbeid i grupper, studentpresentasjoner, veiledning mv.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav

Mer om vurdering

For ny/utsatt eksamen gjelder samme som for ordinær eksamen
Dato for ny/utsatt eksamen er 15.02 2017

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Emner på masternivå helse og sosial (HSMASTER)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad

Kursmateriell

Hovedlitteratur:

Monsen, Erik: Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk. 1. utgave, 2. opplag (2014) Cappelen Damm Akademisk

Hans Petter Graver: I prinsippet prinsipiell - om rettsprinsipper, TfR 2/2006 s. 189-221

 

Tilleggslitteratur:

Boe, Erik Magnus: Innføring i juss - juridisk tenkning og rettskildelære (2010) 3. utgave. Universitetsforlaget.

 

Totalt antall sider pensum utgjør ca. 750 sider.

 

 

 

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.