HVUT8058 - Arbeid og helse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

I offentlige føringer og virkemidler tydeliggjøres en politisk målsetting i Norge om et mer inkluderende arbeidsliv med rom for fleksible og tilrettelagte løsninger. Realiteten er imidlertid at mange allikevel ikke har et lønnsarbeid. Med utgangspunkt i et helsefremmende perspektiv, problematiseres på denne bakgrunn hvordan ulike personlige forhold, og forhold på arbeidsplassen og i omgivelsene, kan innvirke på personers og gruppers mulighet for lønnsarbeid. Emnet belyses med utgangspunkt i ulike befolkningsgrupper som for eksempel ungdom, innvandrere, eldre og personer med mentale problem eller redusert funksjonsnivå. Emnet tydeliggjør hvorfor og hvordan lønnsarbeid kan oppleves som betydningsfullt og/eller problematisk for utsatte grupper av befolkningen, og hvordan kulturelle, organisatoriske og samfunnsmessige forhold innvirker på personens eller gruppens mulighet for deltakelse i lønnsarbeid. Det faglige innholdet har sin tyngde i helsefag, men inkluderer også perspektiver fra samfunnsvitenskapen, psykologi og medisin.

Læringsutbytte

Med utgangspunkt i samfunnsmessige, organisatoriske og kulturelle forhold vil emnet gjøre studenten i stand til å vurdere individers, gruppers og virksomheters ressurser og utfordringer når lønnsarbeid og helsefremmende aktiviteter skal muliggjøres for ulike befolkningsgrupper.

 

Kunnskap

Studenten kan:

 • anvende avansert kunnskap om de samfunnsmessige, organisatoriske og individuelle forhold som virker inn på individers og gruppers mulighet til å delta i arbeidslivet
 • vise inngående kunnskap om aktuelle helse og sosialpolitiske føringer og målsetninger knyttet til arbeidsliv og helse
 • anvende kunnskap som fremmer befolkningsgruppers helse i og utenfor arbeidslivet
 • analysere relevante etiske og faglige dilemma innenfor emnet arbeid og helse

 

Ferdighet

Studenten kan

 • gjennom litteratursøk innhente kunnskap om hvordan lønnsarbeid kan innvirke på hverdagsliv og helse på bakgrunn av samfunnsmessige, organisatoriske og personlige forutsetninger
 • anvende relevante teorier og empiri for å beskrive og drøfte aktuelle helsefremmende tiltak knyttet til arbeid og dagligliv

 

Generell kompetanse

Studenten kan

 • tydeliggjøre og formidle ulike perspektiv og tilnærminger for å utvikle ny kunnskap knyttet til utsatte gruppers mulighet for lønnsarbeid
 • integrere og kommunisere faglige problemstillinger på nye områder samt bidra til nyskapende innsats når det gjelder arbeidsinkludering
 • gjøre bruk av systematiske litteratursøk i vitenskapelige databaser, samt å redegjøre for denne metoden

Læringsformer og aktiviteter

Studiet omfatter tre ukesamlinger.
Studieformer vil være forelesninger, ferdighetsseminar med medstudent respons, egenstudier, individuell veiledning og skriving av eksamensoppgave.

Emnet anvender en problembasert pedagogikk der det tas utgangspunkt i kandidatenes egne erfaringer, problemstillinger og behov.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav II: Utkast til individuell oppgave
 • Dokumentert tilstedeværelse på fremlegg av arbeidskrav og obligatorisk seminar
 • Arbeidskrav I: Notat for problemstilling

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse

Arbeidskrav 1.

I forkant av 2.samling innleverer studentene første skriftlige arbeidskrav som består av et selvvalgt emne belyst ved 3 vitenskapelige artikler. Studenten presenterer dette arbeidet på 2. samling. Læringsplattformen vil bli benyttet til innlevering.

 

Dokumentert tilstedeværelse på fremlegg av arbeidskrav.

 

Arbeidskrav 2.

Den 3. ukesamling inneholder et obligatorisk seminar.

 

I forkant av denne samlingen innleveres et arbeidskrav i form av et utkast/skisse til en eksamensoppgave på 6-7 sider.

Ved bruk av ytterligere 6 vitenskapelige artikler beskriver studenten en innledning som begrunner valg av emnet, kort om aktuell teori og hvordan informasjonen er innhentet (metode), foruten en litteraturliste i APA.

 

På seminaret viser studenten formidlingsevne gjennom muntlig fremlegg av sin oppgave i plenum.

Utkastet er et aktuelt utgangspunkt for hjemmeeksamen i faget og ved en gjensidig forpliktende tilbakemelding fra medstudenter gis oppgaveutkastet en formativ vurdering.

 

Oppgaven og deltakelse på seminaret vurderes samlet, etter eventuell revisjon, som godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det anledning til andre gangs gjennomføring før eksamen i emnet (se generell del av studieplanen).

 

Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet ved første og andre gangs innlevering får ikke anledning til å fremstille seg for eksamen i emnet.

Læringsplattformen vil benyttes til innlevering av oppgave.

 

Obligatorisk tilstedeværelse på obligatorisk seminar.

Frist blir oppgitt for andre gangs innlevering.

 

Godkjente arbeidskrav er gyldige for å gå opp til eksamen så lenge som emnet ikke er endret. Ved endringer av emne er kan studenten gå opp til eksamen inntil et år etter at endringen er gjennomført.

 

Eksamen

Eksamen avvikles som en hjemmeeksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått". For studenter med resultatet "ikke bestått" gjelder revisjon og utbedring av ikke bestått oppgave. Studenten har krav på en times veiledning. For studenter som leverer for første gang ved utsatt eksamen (eks. gyldig fravær ved ordinær eksamen) gjelder det samme som for ordinær eksamen da dette er førstegangs innlevering.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)
Videreutdanning i arbeid og helse (HSVAH)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav.

Kursmateriell

Pensum vil foreligge i Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMAB4005 15.0 01.01.2017
HVUT6058 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
01.06.2018

Innlevering
08.06.2018

Sommer UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Innlevering
23.08.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.