HVUT8024 - Skriving av vitenskapelig artikkel

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Å skrive en vitenskapelig artikkel er en ferdighet som svært mange fagpersoner vil ha nytte av. Mange sitter på ideer som de ønsker å formidle videre til fagmiljøet sitt, eller de ønsker å systematisere og oppdatere sin kunnskap innenfor et aktuelt område. Stadig flere er engasjert i ulike prosjekter der funn presenteres i rapportform. Mange av disse rapportene kunne ha nådd mange flere lesere dersom de ble skrevet som, eller i ettertid omarbeidet til, vitenskapelige artikler. Mange oppgaver på både videre- og grunnutdanningsnivå har uutnyttet potensial, og kunne ha blitt gode artikler.

Å kunne skrive vitenskapelige artikler er også aktuelt for alle som ønsker å kvalifisere seg for en høyere stilling innen høgskole- og universitetssystemet.

 

Etter fullført videreutdanning skal studentene være i stand til selv å utarbeide et manuskript til et vitenskapelig tidsskrift, enten i form av en teoretisk-/diskusjonsartikkel eller som en systematisk review. De skal kunne skrive i en vitenskapelig form, og benytte referanser i henhold til anerkjent vitenskapelig standard. Studentene skal være i stand til å finne fram i vitenskapelig litteratur gjennom søk i vitenskapelige databaser, samt vurdere litteraturen kritisk. Studentene skal ha kunnskap om systematiske litteraturstudier (reviews) og skal kunne utarbeide en plan for gjennomføring av en slik studie. Studentene skal kjenne publiseringsprosessen, og systemet for publisering av vitenskapelige artikler. De skal også kjenne (bibliometriske) systemer for rangering av vitenskapelige tidsskrift.

 

Vitenskaplig vurdering av litteratur og rangering av tidsskrift

 • Søk i databaser
 • Bruk av referanser
 • Gjennomføring av systematisk review
 • Skriving av teoretisk-/diskusjonsartikkel
 • Publiseringsprosessen
 • Forskningsetiske tema

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har inngående kunnskap om den vitenskapelige skriftlige uttrykksformen i henhold til utforming og oppbygging, klar og spesifikk uttrykksmåte, logisk argumentasjon, teoretisk grunnlag, referansebruk, drøfting og betydning av resultat
 • har inngående kunnskap om innhenting, kritisk vurdering og publisering av vitenskapelig litteratur

 

Ferdighet

Studenten:

 • bruker relevante metoder for utarbeiding av et utkast til artikkelmanuskript

 

Generell kompetanse

Studenten:

 • utformer under veiledning utkast til ett artikkelmanuskript, innenfor en avgrenset vitenskapstradisjon, relevant for et vitenskapelig tidsskrift i tråd med tidsskriftets forfatterinstruksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Studiet omfatter en ukes-samling med forelesninger og seminarer (samlet ca. 20 timer). Etter samlingen utarbeider studentene et artikkelmanuskript under veiledning, enten i form av en teoretisk-, diskusjons-, posisjonsartikkel eller som en systematisk oversiktsartikkel (review). Det skal ikke samles inn andre data til artikkelen enn litteratur. Studentene blir gitt individuell veiledning i henhold til områder beskrevet under rubrikken «læringsutbytte» av oppnevnt veileder. Studenten velger selv tema i samråd med veileder. Læringsplattformen Blackboard vil bli benyttet for kommunikasjon og innlevering av oppgaver.

Mer om vurdering

Eksamen er innlevering av vitenskapelig artikkel.

Utsatt eksamen arrangeres for studenter med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Aktivitet og bevegelse (HSMAB)
Skriving av vitenskapelig artikkel (HSVSAVA)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad fra høgskole eller universitet eller annen utdanning av tilsvarende omfang og nivå fra universitet eller høgskole.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMAB5001 7.5 01.08.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100 ALLE

Innlevering
15.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Innlevering
21.02.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Avvikles ikke
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.