HVUT8007 - Geriatri og alderspsykiatri

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Faglig innhold

Emnet vil spesielt vektlegge utfordringer knyttet til kompleksiteten i eldres sykdomsbilde, og gi studentene fordypet kunnskap i tverrfaglig geriatri. Det vil være fokus på personsentrert omsorg, bedring eventuelt bevaring av brukerens gjenværende ressurser, deltakelse fra bruker og deres pårørende, nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom ulike tjenestenivå både når det gjelder utredning, tiltak og oppfølging.

Innhold:
- Den geriatriske pasient
- vurdering
- sykdomsutvikling
- sentrale problemutfordringer i geriatrien
- Forebygging og rehabilitering (herunder hverdagsrehabilitering)
- Legemidler og medikamentell behandling av eldre
- Smerte og smertekartlegging
- Aldersdemens
- biologiske, psykologiske og sosiale aspekter
- diagnostiske metoder og differensialdiagnostiske problemer
- prinsipper og teorier for behandling og omsorg
- Depresjon og vanlige psykiske lidelser hos eldre
- prinsipper og teorier for behandling og omsorg
- selvmord
- medikamenter og rusmisbruk
- legemidler og medikamentell behandling av eldre
- kartlegging og kartleggingsverktøy
- aktivitet og rehabilitering
- ernæring
- pårørende og frivillige organisasjoner som ressurs og samarbeidspartnere
- mestring, mening og lidelse
- samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjeneste
- velferdsteknologi
- omsorg ved livets slutt
- personsentrert omsorg
- miljøarbeid og tillitsskapende tiltak
- sensomotorisk sansestimulering
- funksjonsstøttende kommunikasjon
- samtykke og vurdering av samtykkekompetanse
- makt og tvang
- pårørende som ressurs og samarbeidspartner

Læringsutbytte

Kunnskap
- har inngående kunnskap om forholdet mellom normale aldersforandringer, sykdomsutvikling og symptomer på somatisk og psykisk sykdom hos eldre
- har spesialisert innsikt i kompleksiteten i eldres sykdomsbilde, deres sårbarhet og sammensatte behov, og hvilke konsekvenser det får for utredning, behandling og rehabilitering
- har avansert kunnskap om de ulike demenstilstander, depresjon og andre vanlige psykiske og somatiske lidelser som rammer eldre
- har inngående kunnskap om opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier hos syke eldre og deres pårørende

Ferdigheter
- kan analysere faglige problemstillinger i lys av geriatrisk tenkning og tilnærming og faglig begrunne konsekvenser av ulike handlingsalternativ
- kan analysere hvordan biologiske aldringsprosesser påvirker farmakologi og farmakokinese
- kan vurdere tiltak som bidrar til å fremme aktivitet, rehabilitering og deltakelse hos syke eldre
- kan analysere og redegjøre for tiltak som tar utgangspunkt i systematisk kartlegging og kunnskapsinnhenting for å bistå eldre personer med somatisk sykdom, psykiske lidelser og kognitiv svikt

Generell kompetanse
- har evnen til faglig og etisk vurdering og argumentasjon for å sikre pasienters og pårørendes interesser i et tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid
- har et individ- og ressurs- og deltakerorientert perspektiv på sin tjenesteutøvelse til syke eldre og deres pårørende
- kan identifisere og analysere juridiske og etiske utfordringer knyttet til eldre personer med kognitiv svikt og psykiske lidelser

Læringsformer og aktiviteter

6 samlinger à 4 dagers varighet, hvor 2 dager er satt av til introduksjonsforelesninger i de ulike emner. En dag i hver samling er satt av til arbeid i studiegrupper/hel klasse med drøfting av problemstillinger knyttet opp mot gitte arbeidskrav, der det gis veiledning fra lærer ved behov. Den fjerde dagen er satt av til selvstudier. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt med litteraturstudier og arbeidsoppgaver knyttet opp mot gitte arbeidskrav.

Mer om vurdering

25.10.2017
Oppgaven leveres senest kl. 12. 00 på eksamensdagen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Tverrfaglig videreutdanning i aldring, eldres helse og sykdom (SPVIDAEHS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Aldring, eldres helse og sykdom ved NTNU.
Ingen utover opptakskravet

Kursmateriell

Under utarbeidelse ca 1400 sider, hvorav 20-30% vitenskapelige artikler

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.