HV400216 - Praksisveiledning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Tema 1: Læring og profesjonskvalifisering

Ulike syn på kunnskap og læring

Profesjonskvalifisering

Læring og utvikling i helseorganisasjonar

Kunnskapsbasert praksis og fagleg skjøn

Tema 2: Veiledning og vurdering

Veiledningsstrategiar og -metoder

Veiledningssamtale og veiledningsforløp individuelt og i gruppe

Vurdering og evaluering

Tema 3: Etiske og juridiske perspektiv på praksisveiledning

Etikk og makt i veiledning

Studentar sine juridiske rettar

Pasientsikkerheit

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:

Ved fullført emne kan studenten:

identifisere og drøfte utvikling av ulike former for kunnskap og fagleg skjøn i utdanning og profesjonsutøving

gjere greie for ulike syn på kunnskap og læring

beskrive formelle og pedagogiske rammer for praksisstudier og profesjonskvalifisering

kjenne til studentar sine juridiske rettar

gjere greie for og drøfte grunnleggande føresetnader for læring og veiledning individuelt og i grupper

gjere greie for, drøfte og anvende ulike lærings- og veiledningsstrategiar og -modellar

beskrive grunnlaget for vurdering og evaluering i praksisstudier

Læringsutbytte - Ferdigheter:

Ved fullført emne kan studenten:

etablere, vedlikehalde og avslutte læringsfremjande relasjonar

planlegge, leie, gjennomføre og evaluere veiledningsprosessar individuelt og i gruppe

motivere og fasilitere/legge til rette for læring ved tilpassa utfordring og støtte

anvende og legge til rette for utvikling av relasjonskompetanse i veiledning og profesjonsutøving

vurdere og evaluere studentar si læring og utvikling i høve til faglege krav og løpende/særskilt skikkavurdering

innhente og anvende tilbakemelding/respons, samt reflektere over eigen veiledningspraksis og eiga utvikling som veiledar

gjennomføre systematiske litteratursøk, samt presentere og drøfte forsking og fagkunnskap

Læringsutbytte - Kompetanse:

Ved fullført emne kan studenten:

vurdere og drøfte vilkår for læring og utvikling i utdanning og helseorganisasjonar

legge til rette for og anvende dialog og refleksjon i veiledning og profesjonsutøving

drøfte læringsutbytte og læringsmål, samt legge til rette for studentar si deltaking i relevante læresituasjonar

identifisere, vurdere og drøfte profesjonalitet i veiledning og profesjonsutøving

kommunisere målretta og systematisk om faglege problemstillingar med studentar og andre fagpersonar

bidra til nytenking og utvikling i høve praksisveiledning

identifisere, vurdere og drøfte problemstillingar knytt til etikk og makt i veiledning og profesjonsutøving

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Emnet siktar mot å utvikle studenten/praksisveilederen sin kompetanse til å veilede studentar i helsefaglege grunn- og vidareutdanningar, der praksisstudier inngår som ein sentral del. Utdanninga sitt pedagogiske grunnlag tek utgangspunkt i ei forståing av at læring og kompetanseutvikling er knytt til refleksjon over erfaring og teori.Arbeidsformene i emnet vil vere ei veksling mellom undervisning og veiledningsøving i grupper, der mellom anna videoopptak vil bli brukt som grunnlag for læring. Studentstyrte seminar vil også vere ei arbeidform i emnet, der studenten vil få øving i å presentere forsking og drøfte ulike teoretiske og praktiske perspektiv knytt til veiledning og læring. I tillegg vil studenten få øving i å gje og ta i mot konstruktiv og læringsfremjande tilbakemelding. Veiledning av studentar i grunn- og vidareutdanning i samband med praksisførebuande øving/ferdigheitstrening/simulering i klinisk øvingsavdeling ved høgskolen vil også vere ei arbeidsform i dette emnet. Studentane arbeider med skriftlege oppgåver og sjølvstudier mellom samlingane.

Obligatoriske arbeidskrav:

Utdanninga er samlingsbasert, med fire samlingar à to dagar i vårsemesteret. Det er krav om minst 80% deltaking på samlingane. Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning til studentar i helsefaglege grunn- og vidareutdanningar, knytt til øving/ferdigheitstrening/simulering i klinisk øvingsavdeling ved høgskolen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurderinga i emnet er ei semesteroppgåve med eit omfang på 2000 ord (+/- 10%). Studentane arbeider i gruppe med semesteroppgåva gjennom heile semesteret. Det vert gitt veiledning på oppgåva undervegs, mellom anna i tilknytning til seminar og arbeid i grupper.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tverrprofesjonell veiledning (952K1)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad i sjukepleie eller anna helsefagleg utdanning av tilsvarande omfang og nivå. I tillegg vert det stilt krav om minst eit år relevant yrkespraksis innan eige fagområde. Ein viser elles til rangeringsregelverket.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.