HSYK304P - Praksisstudier i utlandet, valgemne

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Internasjonalt folkehelsearbeid
- Helsedeterminanter og helseindikatorer: fundamentale forutsetninger for helse
- Globale sykdomspanorama
- Helse, sykdom og behandling i et kulturelt perspektiv
- Kultursensitivitet og kulturell kompetanse
- Sykepleierrolle i et globalt perspektiv

Læringsutbytte

Etter gjennomførte praksisstudier forventes det at studenten:

Kunnskaper
- Har kunnskap om kultursensitiv sykepleie
- Har kunnskap om globalt folkehelsearbeid
- Har kunnskap om helsesystem og sykdomspanorama
- Forstår betydningen av internasjonalt samarbeid i forskning og fagutvikling

Ferdigheter
- Kan utøve sykepleie i et flerkulturelt og tverrfaglig perspektiv
- Mestrer kommunikasjon i en ny kulturell kontekst
- Viser kultursensitivitet i utøvelsen av sykepleie

* Innovativ og løsningsorientert i et nytt kulturelt fagmiljø

Generell kompetanse
- Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger
- Er selvstendig og tilpasser seg nye situasjoner i praksisfeltet

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende og andre faggrupper, veiledning fra sykepleier eller annet helsepersonell, studieoppgave samt egne studier av relevant fag- og forskningslitteratur.
Studentene skal utarbeide gruppekontrakt for sin gruppepraksis. Veiledning med lærer fra utdanningen gjennomføres med videokonferanse.
Individuelle læringslogg utformes og utarbeidelse av plan for forventet læringsutbytte. Utarbeidelse av skriftlig selvvurdering i løpet av praksisperioden.Selvvurderingen inngår som et av flere obligatoriske arbeidskrav
Deltagelse i refleksjonsgrupper, se e-læringsplattform for nærmere informasjon

Mer om vurdering

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
Alle emner fra 1. og 2. studieår, samt HSYK3001; Global Helse og første praksisperiode i 3.studieår

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.