HSYK3004 - Sykepleie 3. år

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Sykepleie til pasienter med langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse og sammensatte helseproblemer
- Pasienterfaringer knyttet til langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse og sammensatte lidelser (inkludert rus og rusavhengighet)
- Mestring
- Rehabilitering
- Helsefremmende kommunikasjon
- Sosial støtte
- Symptomlindring ved langvarig sykdom og komorbiditet
Sosiologi og sosialantropologi
- Institusjon og institusjonell teori
- Velferd
Kommunikasjon, ledelse og konflikthåndtering
- Profesjon og jurisdiksjon, makt, tillit og autonomi
- Selvledelse, faglig ledelse og teamledelse
- Tverrprofesjonell samhandling, teamdannelse og mikrosystemer
- Helsefremmende kommunikasjon i arbeidslivet
- Konfliktforståelse og konflikthåndtering
- Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon
Organisering av helsetjenesten, helsepolitikk og helse- og arbeidsrett
- Helsepolitiske prioriteringer
- Helsetjenesteutvikling - reformer og forskning
- Organisering, styring og ledelse av helse- og omsorgstjenesten
- Verdi- og målkonflikter, kvalitet, effektivitet og integritet
- Helsetjenesten som arbeidsplass
- E-helse og velferdsteknologi

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:
Kan gjøre rede for sykepleie som profesjon i samfunnet ved hjelp av relevant teori.
Kan gjøre rede helsetjenestens organisering og helse- og velferdspolitikk ved hjelp av relevant teori.
Ferdigheter
Kan bruke sykepleieprosessen og relevant kunnskapsgrunnlag til å planlegge og evaluere helhetlig sykepleie til pasienter med problemer med langvarig sykdom, funksjonsnedsettelse og sammensatte lidelser
Kan eksemplifisere hva selvledelse, faglig ledelse og tverrfaglig samhandling innebærer med utgangspunkt i relevant teori
Identifiserer behovet for og planlegger kvalitetsforbedringsarbeid, pasientsikkerhetsarbeid og innovasjon med utgangspunkt i relevant teori
Identifiserer en konflikt og forslag til konflikthåndtering på grunnlag av relevant teori
Kan identifisere og benytte helsefremmende kommunikasjon i samhandlingsrelasjoner med medstudenter og lærere
Identifiserer situasjoner der sentrale lovbestemmelser som regulerer helsetjenesten og arbeidslivet er relevante og viser adekvat anvendelse av lovbestemmelsene

Generell kompetanse
Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som stekker seg over tid, alene eller sammen med andre i tråd med etiske krav og retningslinjer

Læringsformer og aktiviteter

Refleksjon, diskusjon og drøfting relatert til:
- Forelesninger
- Gruppearbeid
- Prosjektarbeid
- Temadager
- Seminarer
- Veiledning
Se i tillegg semesterplan på Blackboard

Obligatoriske aktiviteter

  • Oligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

Fravær ut over 20% fra obligatorisk tilstedeværelse utløser arbeidskrav.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
Alle emner fra 1. og 2. studieår, samt ett praksisstudieemne fra 3.studieår må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HSYK3002 10.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 20.12.2017 09:00 Datasal 10345, bygg 10 , DI42 , D114, bygg 10 , D115, bygg 10 , D110, bygg 7 , Storhall del 2
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 26.10.2017 09:00 H3 Rom 516 (519) , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 03.04.2018 09:00 309
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.