HSYK204P - Kliniske praksisstudier psykisk helsearbeid 2. studieår

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Faglig innhold

Ivaretagelse av pasientens grunnleggende behov i pasientforløp innen psykisk helsevern/ psykisk helsearbeid/ rusomsorg
Kliniske vurderings- og beslutningsprosesser innen psykisk helsevern/ psykisk helsearbeid/ rusomsorg
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesetisk kompetanse
Lover og regler som regulerer virksomheten
Legemiddelhåndtering
Informasjon, veiledning og undervisning
Tverrfaglig og tverrprofesjonelt samarbeid
Pasientens sikkerhet
Organisasjon og ledelse

Læringsutbytte

Etter avsluttet emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskaper
Har kunnskap om pasientens grunnleggende behov i møte med pasienter i et akutt, kritisk og kronisk sykdomsforløp innen psykisk helse og rusomsorg
Har kunnskap om pasientens sykdomsbilde
Har kunnskap om hva som fremmer psykisk helse hos enkeltpasienter
Har kunnskap om kommunikasjon og forstår betydning av informasjon og veiledning til pasienter og pårørende
Har kunnskap om aktuelle legemidler og legemiddelhåndtering
Har kunnskap om relevante lover og forskrifter som regulerer psykisk helsevern/ psykisk helsearbeid
Har kunnskap om dokumentasjon relevant for utøvelsen av sykepleie innen psykisk helsevern/ psykisk helsearbeid

Ferdigheter
Deltar i ivaretakelse av pasientens behov for sykepleie under akutt, kritisk og kronisk psykisk sykdom
Anvender relevant kunnskap i utøvelsen av sykepleie
Deltar og gir individuelt tilpasset informasjon, veiledning og undervisning til pasienter og pårørende
Anvender relevante tilnærminger i kommunikasjon og samhandling med pasienter og pårørende
Håndterer legemidler på en forsvarlig måte
Utøver av forsvarlig sykepleie i samsvar med yrkesetiske verdier og gjeldende lover
Behersker dokumentasjon innenfor feltet
Deltar i tverrfaglig og tverretatlig samhandling
Kan anvende relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid i møte med og i behandling av mennesker med psykiske lidelser
Deltar i administrasjon og ledelse av sykepleie

Generell kompetanse
Reflekterer over egen fagutøvelse og etiske problemstillinger
Arbeider kunnskapsbasert og omsorgsfullt i utøvelsen av sykepleie
Tar ansvar for egen læring og studiesituasjon

Læringsformer og aktiviteter

Praktiske studier i samarbeid med pasienter og pårørende
Deltakelse i arbeidsfellesskapet med medarbeidere fra egen faggruppe og fra andre faggrupper
Veiledning fra sykepleier
Studenten skal utarbeide plan for oppnåelse av læringsutbytte
Studenten utarbeider skriftlig selvvurdering i forbindelse med midt og sluttvurderinger
Deltakelse i refleksjonsgruppe med lærer
Bruk av læringslogg
Individuell skriftlig oppgave
Egne studier av relevant fag og forskningslitteratur
Deltakelse i prosjekt sykepleie til barn og unge hvis dette ikke allerede er gjennomført.

Mer om vurdering

Individuell vurdering.
Obligatoriske arbeidskrav skal være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Nærmere beskrivelse av arbeidskrav finnes i semesterplan på E-læringsplattformen.
For øvrig vises det til generell studieplan og Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier.

Dersom studenten får karakteren ikke bestått på praksiseksamen, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt. Studenten har anledning til å fremstille seg for praksiseksamen to ganger. Se Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved de helse- og sosialfaglige utdanningene ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.
3 .semester: Alle emner fra 1.studieår unntatt HSYK1005 Helsefremmende og forebyggende sykepleie
4. semester: Alle emner fra 1.studieår samt ett praksisstudieemne i 2. studieår

Kursmateriell

Det henvises til pensum fra de andre emnene i studieåret så langt disse er kommet ved oppstart av praksisstudiene. Det forventes at studenten fordyper seg i pensumlitteratur og søker opp ny kunnskap som er relevant for de pasientsituasjonene studenten til en hver tid arbeider med.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Vår ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.