HSYK1005 - Helsefremmende og forebyggende sykepleie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker ALLE

Faglig innhold

Helsefremmende og tertiærforebyggende sykepleie til en pasient (på individnivå) med helsesvikt
Ressurser, mestring, livskvalitet og salutogenese
Helhetlig perspektiv på helse
Innføring i prosjektarbeid

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten har:

Kunnskap:
Viser til forskjeller og likheter og særtrekk ved helsefremmende og tertiærforebyggende sykepleie til pasienter med helsesvikt.
Har kunnskap om salutogenese, empowerment og veiledning.
Forstår betydningen av å styrke individets ressurser og opplevelse av mestring og livskvalitet.

Ferdigheter:
Kan drøfte og anvende kunnskap om helsefremmende og forebyggende sykepleie til en pasient med helsesvikt.
Anvender erfaring fra kliniske praksisstudier.
Kan anvende kunnskap fra teoretiske studier.


Generell kompetanse:
Anvender egne erfaringer fra klinisk praksis i P1 og ser dette i sammenheng med helsefremmende og forebyggende sykepleie.
Reflekterer over egne og andres fagutøvelse
Har innblikk i og deltar i prosjektarbeid ved å benytte en kunnskapsbasert systematisk tilnærming i prosjekt som metode
Kan benytte vitenskapelig metode i oppgaveskriving

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektplan, skriveseminar, framlegg og medstudentrespons, eksamensinnlevering

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (SPBSP)
Sykepleie desentral (SPBSPDE)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i Sykepleie i Trondheim ved NTNU, 3-årig løp.

Kursmateriell

Publiseres i semesterplan på Blackboard ved oppstart av emnet
               

 

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Innlevering
01.11.2017

Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
30.04.2018

Innlevering
18.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.