HSJJ802P - Kliniske studier ved fødsels- og barselomsorg

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 10 uker

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har kunnskap om
- den normale fødselen og barseltiden
- hvilke faktorer som kan indikere risiko
- hvordan bistå ved en komplisert fødsel og barseltid

Ferdigheter:
Studenten kan:
- vurdere fosterets posisjon, fødselens fremgang og kvinnens og fosterets tilstand
- gi smertelindring både ikke-medikamentelt og medikamentelt
- identifisere avvik under fødselen, vurdere samt iverksette relevante tiltak til riktig tid
- utføre tiltak og håndgrep for å forløse barnet, anlegge en episiotomi om nødvendig
- håndtere etterbyrdsfasen, estimere kvinnens blodtap, inspisere for rifter, inspisere placenta og hinner, suturere rifter og episiotomier
- gi psykososial støtte til kvinnen og familien, fremme tilknytning mellom mor og barn
- oppmuntre/tilrettelegge for brysternæring så snart som mulig etter fødselen og veilede for å fremme amming
- utføre fysisk undersøkelse av det nyfødte barn, inklusiv APGAR-score
- utføre nødvendige tiltak som letter overgangen til ekstrauterint liv, herunder resuscitering
- bruke partogram og journalføre sine funn, tiltak og oppfølgingsbehov
- vurdere samt iverksette relevante tiltak til riktig tid, både i forhold til barselkvinnen og det nyfødte barnet
- iverksette relevant helsehjelp ved erkjente psykososiale problemstillinger
- støtte foreldrene i sorgprosessen ved fødselen av et barn med utviklingsavvik, ved intrauterin eller neonatal død
- informere kvinnen/paret om seksualitet og familieplanlegging etter fødselen
- beherske bruken av tekniske hjelpemidler

Generell kompetanse
Det forventes at studenten kan
- bistå kvinnen ved en normal eller komplisert fødsel
- bistå den nye familien i barseltiden
- reflektere over egne verdier og holdninger og etiske dilemmaer i praksis
- kommunisere og samarbeide med kvinnen/paret, kolleger og andre yrkesgrupper
- ivareta kvinnen/parets autonomi
- skape tillit og trygghet og gode relasjoner
- prioritere og lede seg selv og andre
- vise ansvarlighet og ydmykhet
- se sammenhenger mellom teori og praksis

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom utøvende jordmorarbeid under veiledning og selvstendig arbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • obligatoriske arbeidskrav iht. studieplan

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Jordmorutdanning (SPVJU)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Jordmorutdanning i Trondheim ved NTNU, 2-årig løp.

Kursmateriell

Det samme som ved parallelle teoristudiene, EQS, avdelingens prosedyrer, håndbøker

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.