HRAD8023 - Vaskulær ultralydpraksis med fokus på vener i underekstremiteter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 1/1

Faglig innhold

Ultralydundersøkelser av vener i underekstremiteter, med hovedfokus på venøs insuffisiens

Læringsutbytte

Ferdighetsmål:
- beherske ultralydfremstilling av vener i underekstremiteter ved å kunne identifisere og følge v.femoralis, v.saphena magna og v.saphena parva
- skille normalanatomi fra patologi ved undersøkelse av vener
- følge protokoll for utredning av DVT.
- gjennomføre en standard ultralyd utredning for venøs insuffisiens etter avdelingens protokoll.
- gjennomføre venemapping for bypass eller for dialysefistel
- beherske bruk av dopplerfunksjoner og redegjøre for fallgruver ved bruk ved ultralydundersøkelser av underekstremitetsvener.
Kunnskapsmål:
- gjøre rede for avdelingens protokoller/rutiner for ultralydundersøkelser av vener
- gjøre rede for aktuelle inngrep som gjøres på vener ved avdelingen.
- gjøre rede for behandlingsalternativ og rutiner for oppfølging av funn ved avdelingen
Generell kompetanse:
Studenten skal kunne
- avgjøre hvorvidt det er behov for second opinion/vurdering av klinisk spesialist
- analysere funn i ultralydopptak ved å se årsakssammenhenger mellom fysiologi/patologi og bildeframstilling
- oppsummere funn/resultat av undersøkelsen i et skriftlig notat
- forsvare, begrunne og være kritisk til eget arbeid/eget undersøkelsesresultat
- begrunne avdelingens rutiner og/eller protokoller

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av ca 100 timer /36 halve dager med veiledet praksis. Det anbefales at disse timene fordeles jevnt utover semesteret for å sikre kontinuitet (2 halve dager pr uke) Det forutsettes at studenten øver på egen hånd i tillegg til den veiledete delen av praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksis
  • Logg
  • Veileders vurdering

Mer om vurdering

Det er to obligatoriske arbeidskrav i emnet:

1.Studenten skal dokumentere mengde praksis ved å føre logg som attesteres av veileder. For å få godkjent loggen kreves selvstendig gjennomført et visst antall veneundersøkelser. Loggen må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet. Se eget loggskjema i Blackboard for obligatorisk minsteantall og diagnoser.
2.Studenten skal levere skriftlig statusrapport ift praksis to ganger i løpet av semesteret (midtveis og mot slutten av semesteret)Midtveis og til slutt i praksisperioden skal studenten ha en skriftlig vurdering av progresjon og læring i perioden. Studenten må vise tilfredsstillende nivå i forhold til utdanningens mål for å få bestått praksis.
Midtvurderingen er en formativ vurdering og må gjennomføres senest 3 uker før praksisstudieperiodens avslutning.
Dersom det oppstår tvil om at studenten ved sluttvurdering vil oppnå bestått praksisstudieperiode, skal det angis hva studenten ikke mestrer og hvilke krav som må oppfylles for at praksisstudieperioden skal kunne vurderes til bestått

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

HRAD8020 og HRAD8021
Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Med tanke på at studenten selv bør utvikle kompetanse til livslang læring, og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff som er knyttet opp mot studentenes arbeidskrav. 

Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler inngå som en del av undervisningsmaterialet. Mer info i Blackboard ved emnestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 1/1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.