HRAD8022 - Vaskulær ultralyd av vener i ekstremiteter og fagutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Venesykdom: Sykdomslære (patofysiologi, forekomst, risiko etc), behandlingsmetoder, indikasjoner, forventet funn/klinisk utbytte/verdi av UL, demo ferdighetstrening
Venemapping
Andre vaskulære ultralydmetoder, avansert: UL av viscerale kar, transkraniell UL, UL av portvener, IVUS (intravaskulær UL), laserdoppler, B-flow

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Fokusområde i dette semesteret er ultralyd av vener i underekstremiteter med hovedfokus på venøs insuffisiens, venemapping og DVT, og det forventes at studenten skal kunne
- gjøre rede for venesystemets anatomi og fysiologi
- diskutere teknikk og mulighet for ultralydfremstilling av vener i underekstremiteter
- gjøre rede for egen avdelings protokoller og rutiner for undersøkelse av de ovennevnte problemstillinger
- redegjøre for og diskutere vanlig forekommende patologi, behandlingsalternativ og oppfølging av funn
- skille mellom normalanatomi og patologi med bruk av ultralyd
- redegjøre for andre andre vaskulære målemetoder
- gjøre rede for sjeldnere venøse tilstander (posttrombotisk syndrom, v.giacomini insuffisiens, perforantproblematikk)
- gjøre rede for bruk av dopplerfunksjoner og fallgruver ved bruk av slike ved ultralydundersøkelser av underekstremitetsvener.
- gjøre rede for rutine for venemapping (bypass og dialysefistel)
- forklare hvilke andre spesialundersøkelser som kan gjøres ved utredning av venøse tilstander.
- kunne forklare prinsippene for utvalgte avanserte teknikker, som .f.eks : UL av viscerale kar, transkraniell UL, UL av portvener, IVUS (intravskulær ultralyd), laserdoppler

Generelle mål:
Som ledd i arbeidet med en problemorientert tenke- og arbeidsmåte skal studenten kunne
- formulere en vitenskapelig problemstilling relatert til vaskulær ultralyd
- besvare/teste/undersøke problemstillingen
- bearbeide resultatene av en slik undersøkelse
- sammenstille dette i form av en tilnærmet vitenskapelig rapport

Læringsformer og aktiviteter

En obligatorisk samling med forelesninger og ferdighetstrening. Dette kombineres med nettstudier via ItsLearning og oppgaver på nett på hjemsted.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innleveringer og oppgaver knyttet til gjennomføring av semesteroppgave
  • Innlevering av prosjekt knyttet til avansert teknikk

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær og studenter med resultat ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

Ingen.
Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Med tanke på at studenten selv bør utvikle kompetanse til livslang læring, og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff som er knyttet opp mot studentenes arbeidskrav. 

Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler inngå som en del av undervisningsmaterialet. Mer info i Blackboard ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering
01.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.