HRAD8020 - Vaskulær ultralyd av perifere arterier og aorta

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Hovedfokus på ultralydundersøkelser av underekstremitetsarterier, inkludert abdominale aorta og bekkenkar, samt arterielle rekonstruksjoner og AV-fistler.
Aorta: måling av aneurismer, beskrive form, beskaffenhet, måle inflammatorisk kappe, måle blodførende lumen, pseudoaneurismer Sykdomslære (patofysiologi, forekomst, risiko etc), behandlingsmetoder, indikasjoner, forventet funn/klinisk utbytte/verdi av UL, demo ferdighetstrening
Perifere arterier: Sykdomslære (patofysiologi, forekomst, risiko etc), behandlingsmetoder, indikasjoner, forventet funn/klinisk utbytte/verdi av UL, demo ferdighetstrening
Rekonstruksjoner: oppfølging/kontroller av stenting, stentgraft, bypass, TEA-kontroller, trombolyse/trombektomi
AV-fistler: bakgrunnsteori rundt behandling, klinisk utbytte av ultralyd, demo/ferdighetstrening
Andre vaskulære målemetoder: Pletysmografi, AAI(ankel-arm-indeks), tredemølletest, tåtrykksmåling
Kontrast: virkningsmekanisme, indikasjon/bruksområder, bivirkninger.
Dokumentasjon
Rapportering
Standardisering/protokoller (protokollutvikling)
Nasjonale/internasjonale retningslinjer
Screeningprogram (status nasjonalt/internasjonalt). Private institutt som tilbyr helsesjekk/screening
Oppsummert forskning
Kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Fokusområder er aorta, perifere arterier, arterielle rekonstruksjoner og AV-fistler.
Studenten skal for de fire fokusområdene kunne
- gjøre rede for anatomi
- diskutere teknikk og mulighet for ultralydfremstilling av hele kartreet fra thoracalaorta og ut til distale arterier i ekstremiteter
- gjøre rede for egen avdelings protokoller og rutiner for undersøkelse
- redegjøre for vanlig forekommende patologi og behandlingsalternativ
- skille mellom normalanatomi og patologi med bruk av ultralyd
- diskutere oppfølging av funn
- konkludere og rapportere undersøkelsesresultat
- avgjøre om det er behov for second opinion/vurdering av klinisk spesialist
I tillegg skal studenten kunne¿
- redegjøre for de ulike typene arterielle rekonstruksjoner som utføres ved avdelingen.
- gjøre rede for bruk av dopplerfunksjoner og drøfte fallgruver ved bruk ved ultralydundersøkelser av underekstremitetsarterier
- drøfte teknikk for ultralydundersøkelse av leggarterier.
- gjenkjenne og skille ut sjeldnere tilstander i underekstremitetsarterier (f.eks. popliteaaneurisme, popliteal entrapment, embolisering,pseudoaneurismer)
- redegjøre for prinsippene for måling av tåtrykk og andre sirkulasjonsmålinger som utføres ved perifer arteriell sykdom.
Generell kompetanse
Studenten skal kunne¿.
- formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
- vurdere egen avdelings protokoller og rutiner opp i mot oppdatert forskning og/eller nasjonale/internasjonale retningslinjer
- analysere og drøfte relevante problemstillinger knyttet til bakgrunn, prinsipper og status for nasjonale/internasjonale screeningprogram
Ferdighetsmål
Student skal kunne..
- velge, tilpasse og fornye protokoller for undersøkelser
- demonstrere ferdigheter i forhold til hvordan man søker best tilgjengelig kunnskap
- jobbe kunnskapsbasert med utvikling av en undersøkelsesprotokoll/fagprosedyre

Læringsformer og aktiviteter

1-2 obligatoriske samlinger med forelesninger og ferdighetstrening. Dette kombineres med nettstudier via Blackboard og oppgaver på nett på hjemsted.
Det er 4 obligatoriske arbeidskrav i emnet som må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav 2
  • Arbeidskrav 4
  • Arbeidskrav 1
  • Arbeidskrav 3

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultatet ikke bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar

Kursmateriell

Med tanke på at studenten selv bør utvikle kompetanse til livslang læring, og at informasjonsmengden stadig øker, er en del av pensum selvvalgt stoff som er knyttet opp mot studentenes arbeidskrav. 

Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler inngå som en del av undervisningsmaterialet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
11.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.