HRAD8014 - Patologi og ekkokardiografiske metoder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Rapportering: inkl. europeiske retningslinjer (EACVI)
Ultralydmetode:
Vurdering av systolisk/diastolisk venstre ventrikkelfunksjon
Vurdering av høyre ventrikkelfunksjon
ASE/EACVI guidelines
Hjertets fysiologi og patologi
Normale klaffer
Hemodynamikk, sirkulasjonsfysiologi, bildeframstilling og mål i forhold til patologi:
Venstresidige klaffefeil.
Intrathoracal aortasykdom
Høyresidige klaffefeil.
Kunstige ventiler.
Venstre ventrikkelfunksjon:
Systolisk funksjon, fortsettelse fra 2. semester
Regional venstre ventrikkelfunksjon, veggbevegelsesanalyse,
Iskemisk hjertesykdom (intervensjonskardiolog)
Diastolisk venstre ventrikkelfunksjon, fortsettelse fra 2. semester
Kardiomyopatier
Mekaniske komplikasjoner, arytmier/ ledningsforstyrrelser
Hypertensjon, systemisk/pulmonal
Ultralyd: Fysiske prinsipper. Doppler-teknologi del II. Artefakter i praksis.
Patologi: Perikardsykdom, endokarditt, lungeemboli, intrakardiale tumores, masser, tumor, kilder til embolier, systemiske sykdommer
Forskningsmetode og vitenskapelig framstilling (på et innføringsnivå); søke opp og anvende ny forskning, lese/vurdere forskningsrapporter og nyttiggjøre seg forskningsresultater, evaluere gjeldende prosedyre og fremgangsmåter, orientere seg ift. forskningsfeltet i kardiologi i dag

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet forventes det at studenten skal være i stand til å
Kunnskapsmål:
-redegjøre for hvilke sykdommer og problemstillinger i hjerte som kan diagnostiseres med ultralyd
-analysere funn i ultralydopptak ved å se årsakssammenheng mellom fysiologi/patologi og bildefremstilling
-redegjøre for lokale, nasjonale og internasjonale retningslinjer og anbefalinger knyttet til undersøkelsesmetodikk og rapportering
Generell kompetanse:
-kunne anvende vitenskapelige arbeidsmetoder på et innføringsnivå
-formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
-vurdere egen avdelings protokoller og rutiner opp mot oppdatert forskning og/eller nasjonale/internasjonale retningslinjer
Ferdighetsmål:
-formidle informasjon om funn i undersøkelsen til andre ved å utforme en enkel rapport og lagre relevante bildeopptak

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av to 2-3-dagers samlinger på campus i Trondheim. Dette kombineres med nettstudier og oppgaver på nett på hjemsted.

Tilstedeværelse på samling er obligatorisk. Ved fravær må høgskolen vurdere i hvert enkelt tilfelle hvorvidt det er mulig å kompensere for fraværet - ut ifra hva som er gjennomgått i tiden studenten var fraværende.

Det er 4 obligatoriske arbeidskrav i emnet som alle må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet

Obligatoriske aktiviteter

  • Oligatoriske arbeidskrav i henhold til emnebeskrivelsen

Mer om vurdering

4 obligatoriske skriftlige arbeidskrav - som alle må være gjennomført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar (FTVIDULTRA)

Forkunnskapskrav

HRAD8012 må være bestått før studenten kan avlegge eksamen.
Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar.

Kursmateriell

Studentene oppfordres til litteratursøk i ulike databaser. I tillegg vil aktuelle artikler inngå som en del av undervisningsmaterialet. Info om dette i Blackboard ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
04.12.2017

Innlevering
11.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.