HRAD3004 - Stråleterapi og onkologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og praktisk prøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 90/100 3 timer E Bokstavkarakterer
Praksis 10/100 Bestått/Ikke bestått

Faglig innhold

Sykdomslære (onkologi), pasientomsorg og sykepleie, metodiske prinsipper og teknikker, kommunikasjon, kriseteori, strålebiologi og -vern, anvendt fysikk, apparatlære, kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

Etter å ha fullført TEORIDELEN i emnet HRAD3004 Stråleterapi og onkologi forventes det at studenten er i stand til å:

Kunnskapsmål:
Gjøre rede for de vanligste kreftsykdommer samt hvilke sykdommer og tilstander som kan være aktuelle for strålebehandling
-herunder få en overordnet oversikt over «kreftbildet» i Norge (utviklingstendenser og risikofaktorer)
-herunder å forklare vanlige begreper som benyttes innen onkologi og stråleterapi
-herunder å forklare hvordan kreft kan beskrives utfra hvilket vev den har oppstått i
Gjøre rede for kommunikasjonsstrategi, kriseteorier, mestring og forsvarsmekanismer i forhold til kreftpasienter
Gjøre rede for akutt bivirkningsproblematikk og hvilke tiltak som kan iverksettes
Beskrive mulige senskader etter strålebehandling
Gjøre rede for bruk av ioniserende stråling innen kreftbehandling og hvilke strålebiologiske effekter dette har på friskt vev og tumorvev
Gjøre rede for strålevern i stråleterapisammenheng
-herunder tiltak overfor ansatte, og spesielt gravide ansatte
-herunder tiltak overfor pasienter for å minimere strålebelastning til frisk vev
-herunder bruk av doseregistrerende utstyr; både i forhold til pasient og ansatt
Gjøre rede for anvendelsen av apparatur og utstyr som benyttes til planlegging og gjennomføring av strålebehandling
Forklare kvalitetsutviklingsprosessen i en stråleterapiavdeling med tanke på kvalitetskontroll av apparatur, avvikshåndtering, dokumentasjon av behandlingen samt pasientoppfølging og vurdere betydningen av dette

Generell kompetanse:
Videreutvikle kommunikasjonsferdigheter i møte med pasienter, pårørende og kolleger
Utvikle bevissthet og kompetanse i forhold til å vare på seg selv som helsearbeider
Være bevisst lovverk som er spesielt aktuelt innen stråleterapi

Etter å ha fullført PRAKSIS i emnet HRAD3004 Stråleterapi og onkologi forventes det at studenten er i stand til å:

Ferdighetsmål:
Delta i utførelsen av de vanligste behandlingsoppleggene med henblikk på innstilling, behandling og pasientoppfølging. Planlegging skal kunne beskrives
Kommunisere med pasienter og pårørende uten å overskride sitt kompetansenivå
Identifisere akutt bivirkningsproblematikk og observere hvilke tiltak stråleterapeuten/radiografen iverksetter/anbefaler
Anvende apparatur og utstyr som benyttes til gjennomføring av strålebehandling
Registrere og forstå hvordan planleggings- og dokumentasjonsutstyr benyttes
Gjenkjenne forhold som kan påvirke valg av fraksjoneringsmønster
Dokumentere behandling på et innføringsnivå i henhold til retningslinjer, samt vurdere betydningen av dette
Delta og observere hvordan kvalitetskontroll av apparatur og utstyr foregår, og forstå viktigheten av dette

Generell kompetanse:
Forklare pasientflyten i en stråleterapiavdeling
Registrere kreftpasienters opplevelse av strålebehandling og hvilke ulike behov denne pasientgruppen kan ha
Vise hva radiograffaglig profesjonell omsorg og kunnskapsbasert praksis betyr, knyttet opp mot aktuelle pasientgrupper

TverrSim:
Delta i, initiere og reflektere over teamarbeid og tverrfaglig samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaver, ferdighetstrening og praksisstudier

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte til undervisning
  • Ferdighetstrening
  • Obligatoriske rapporter- Status, Egenevaluering og refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Utsatt eksamensavvikling for praksisstudiene er ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Alle arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1. og 2.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1006, HRAD1010, HRAD1011, HRAD108P, HRAD2003, HRAD2005, HRAD2012, HRAD2013, HRAD207P og HRAD208P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Info om kursmateriell og litteratur via Blackboard ved studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: 

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 13.04.2018 09:00 211

Vurderingsordning: Skriftlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 90/100 E 21.12.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Datalab 524 (Fraggle)
Vår ORD Praksis 10/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.