HRAD3003 - Fagfordypning innen bildediagnostikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 45 minutter LÆREBØKER

Faglig innhold

Hensikten med emnet er å gi studentene mulighet til å fordype seg på et tema innen radiograffaglig praksis på den bildediagnostiske avdeling som han/hun brenner for og er spesielt interessert i. Samtidig skal studentene klare å synliggjøre for andre hvorfor temaet er viktig for radiografer i det fremtidige yrkesliv. Seminardagen som skal organiseres og styres av studentene gir erfaring med prosjektstyring, planlegging og logistikk i en større prosjektgruppe og suksesskriterier for dette, samt trening i informasjonsformidling til et større publikum..

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet HRAD3003 "Fagfordypning innen bildediagnostikk" forventes det at studenten er i stand til å
- velge ut og synliggjøre relevant litteratur innenfor de selvvalgte radiograffaglige tema
- synliggjøre og drøfte teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer knyttet til tema som velges
- bruke sine innovative egenskaper gjennom faglige og etiske betraktninger omkring teknologiens utvikling, muligheter og begrensninger
- på en kreativ og inspirerende måte å bekrefte, forsvare og drøfte muligheter i radiografrollen og synliggjøre radiograffaglig kompetansebidrag i det tverrfaglige teamet ved bildediagnostiske avdelinger
- kommunisere til medstudenter og praksisfeltet hvorfor og hvordan valgte tema er relevante og viktige i nytenkningsprosesser og for god radiograffaglig praksisutøvelse
- skjønne hvorfor og hvordan prosjekt som arbeidsform egner seg til løse oppdrag/utfordringer av relativt kortvarig og mer ukjent karakter

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid, veiledet selvstudium og seminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på dagseminar med fremføring/presentasjon av eget tema
  • Deltakelse i gruppearbeid og individuelt arbeid i emneperioden
  • Godkjente skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Utsatt eksamen avvikles ved neste ordinære eksamensavvikling i emnet.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1. og 2.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1006, HRAD1010, HRAD1011, HRAD108P, HRAD2003, HRAD2005, HRAD2012, HRAD2013, HRAD206P og HRAD207P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 LÆREBØKER 22.03.2018
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 LÆREBØKER
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.