HRAD3001 - Vitenskapsteori og forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 10/100
Øving 15/100
Øving 15/100 ALLE
Hjemmeeksamen 60/100 1 uker ALLE

Faglig innhold

Emnet omhandler vitenskapsteori og forskningsmetoder. Emnet gir innblikk i grunnleggende vitenskapsteoretiske retninger samt introduserer utvalgte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Kvalitet og etikk i forskning, presentasjon og drøfting av resultater blir tematisert

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet "HRAD3001 Vitenskapsteori og forskningsmetode" forventes det at studenten er i stand til å

KUNNSKAP
- beskrive og skjelne mellom grunnleggende vitenskapsteoretiske retninger

FERDIGHET
- kunne anvende utvalgte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder på et innføringsnivå

GENERELL KOMPETANSE
- reflektere over sammenhengen mellom forskningsmetoder og det vitenskapelige grunnlaget
- reflektere over ulike indikatorer for kvalitet i forskningen
- kunne utvise etiske hensyn ved presentasjon og drøfting av resultater i forskningen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger,øvinger og arbeidsseminar

Obligatoriske aktiviteter

  • OBLIG

Mer om vurdering

Omfatter:
- Skriftlig hjemmeeksamen i grupper. Gruppestørrelse: 3 studenter
- 3 øvinger
Obligatorisk aktivitet: Deltagelse på seminar med presentasjon av gruppeoppgave

Hvis en student ikke består emnet ved ordinær eksamen:
Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "ikke bestått". Utsatt eksamen avvikles som en individuell skriftlig eksamen (3 timer) uten hjelpemidler.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1. og 2.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1006, HRAD1010, HRAD1011, HRAD108P, HRAD2003, HRAD2005, HRAD2012, HRAD2013, HRAD107P og HRAD108P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Kunngjøres via læringsplattform ved kursstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 12.03.2018 09:00 218 , 220

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 10/100

Utlevering
30.11.2017

Innlevering
12.12.2017

Høst ORD Øving 15/100 ALLE

Utlevering
30.11.2017

Innlevering
12.12.2017

Høst ORD Øving 15/100

Utlevering
30.11.2017

Innlevering
12.12.2017

Høst ORD Hjemmeeksamen 60/100 ALLE

Utlevering
08.12.2017

Innlevering
18.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.