HRAD207P - Kliniske praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 10/100 ALLE
Praksis 90/100 ALLE

Faglig innhold

Del 1: Intern praksis
Praktisk bruk av medisinsk- teknisk utstyr; pulsoksymeter, utstyr til oksygenbehandling og utstyr til inhalasjonsbehandling. Kjennskap til vanlige utfordringer i forbindelse med valgt utstyr. E-læringskurs i HLR med hjertestarter (HHLR). Ferdighetskurs i HHLR

Del 2: Veiledet praksis i sykehusavdelinger
Studenten vil under veiledning av sykepleier, delta i all pasientrettet aktivitet som foregår på praksisstedet.
For nærmere beskrivelser, se Praksisbok for studenter

Læringsutbytte

Etter fullførte praksisstudier i HRAD207P "Kliniske praksisstudier" forventes det at studenten er i stand til å:

Kunnskap:
- identifisere og faglig begrunne pasientens behov for informasjon
og omsorg ved utvalgte sykepleiehandlinger
- gjøre rede for mulige komplikasjoner ved gjennomføring av
utvalgte praktiske sykepleieferdigheter
- vurdere og ta i bruk pasientens egne ressurser ved forflytning
- planlegge og gjennomføre observasjoner, samt evaluere faglig
begrunnede tiltak overfor utvalgte pasientkasus

Ferdigheter:
- utføre utvalgte praktiske sykepleieprosedyrer
- benytte utvalgt medisinsk - teknisk utstyr på en faglig forsvarlig
måte
- beherske HLR med bruk av hjertestarter
- beherske forsvarlig administrering av legemidler
- følge hygieniske prinsipper ved kontakt med pasienter og utstyr

Generell kompetanse
- reflektere over egen rolle og eget ansvar overfor pasienten
- reflektere over pasientens behov og sette dem inn i en
radiograffaglig sammenheng
- forstå betydningen av feilfri legemiddelhåndtering med tanke på
pasientsikkerhet

Læringsformer og aktiviteter

Del 1: Veiledet intern praksis
Del 2: Veiledede eksterne praksisstudier i kliniske avdelinger på sykehus

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske rapporter
  • Deltagelse i aktivitet

Mer om vurdering

Utsatt eksamensavvikling er ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1006, HRAD1010, HRAD1011 og HRAD108P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 10/100 ALLE
Vår ORD Praksis 90/100 ALLE
Sommer UTS Praksis 10/100 ALLE
Sommer UTS Praksis 90/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.