HRAD2012 - Sykdomslære II og bildediagnostiske modaliteter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet tar for seg sykdomslære knyttet til sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, urinveisystemet, nervesystemet og det endokrine system. Bildediagnostiske modaliteter; gjennomlysning, angiografi og intervensjon, mammografi, ultralyd, nukleærmedisin og PET. Nukleærmedisinsk fysikk. Apparatlære, bildedannelse og strålevern knyttet til disse modalitetene. Metodiske prinsipper og teknikker-, kliniske observasjoner, omsorg og nødvendige tiltak for pasienter som er til undersøkelseog/eller behandling på ovennevnte modaliteter. Kvalitetssikring og dokumentasjon av eget arbeid. Steril teknikk knyttet til angiografi og ultralyd, oppdekking og bekledning (utstyr, pasient og personell).

Læringsutbytte

Etter å ha bestått emnet «Sykdomslære II og bildediagnostiske modaliteter» forventes det at studenten er i stand til å;
Kunnskaper:
-Gjøre rede for patofysiologi og patoanatomi ved utvalgte sykdomstilstander i sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, urinveisystemet, nervesystemet og det endokrine systemet.»
-Gjøre rede for forekomst, årsaker /risikofaktorer, symptomer og komplikasjoner, samt prinsippene for diagnostikk ved utvalgte sykdomstilstander.»
-Forklare behandlingsformer ved utvalgte sykdomstilstander.
-Forklare hvordan de ulike modalitetene er bygd opp (apparatlære) og de grunnleggende prinsipper for bildedannelse
-Kunne sammenligne og diskutere valg av undersøkelse og modalitet ved utvalgte kliniske problemstillinger.
-Gjøre rede for undersøkelsesforløpet for utvalgte prosedyrer, herunder utstyr og rutiner knyttet til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid.
-Forklare de viktigste kliniske observasjonene, -vurderingene og -tiltakene som er aktuelle for pasienter med sykdom sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, urinveisystemet, nervesystemet og det endokrine system.
-Forklare betydningen av bildekvalitet, strålevern og stråledose (både for pasient og personale) med hovedfokus på radiograffaglig ansvar for optimal bilde- og behandlingsteknikk.

Ferdigheter:
-Gjenkjenne utvalgt anatomi ved hjelp av i ultralyd.
-Ta ansvar for egen læring og jobbe kunnskapsbasert og problembasert med utvalgte kasus.

Generell kompetanse:
-Formidle forståelse for emnets helhet, det vil si redegjøre for sammenhengen mellom sykdomsprosess, valg av undersøkelse og modalitet samt ivaretagelse av pasientens behov.
-Reflektere over radiografens rolle og ansvar når det gjelder ivaretakelse av pasienter før, under og etter undersøkelse/behandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, veiledet gruppearbeid, problembasert læring (PBL) og kunnskapsbasert praksis (KBP), ferdighetstrening, selvstudier

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppearbeid med muntlig framlegg og skriftlig rapport
  • Ferdighetstrening i ultralyd

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1.studieår må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

Kursmateriell vil bli publisert i Blackboard (læringsportalen) ved semesterstart.


Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 08.12.2017 09:00 D8, bygg 3 , Datasal 10349, bygg 10 , D7, bygg 2 , D9, bygg 3
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 E 12.04.2018 09:00 228
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.