HRAD2004 - Bildebehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Tema som inngår er oppbygging og egenskaper til digitale bilder, punktoperasjoner, maskeoperasjoner, morfologiske filter; prinsipper for a)Fourier transformasjoner knyttet til modaliteten MR, b) filtrert tilbakeprojeksjon og iterative rekonstruksjonsmodeller knyttet til modaliten CT og c)bildeprosessering knyttet til modaliteten UL. I emnet inngår også kvalitet på bildediagnostiske skjermer og ulike kalibreringsmetoder

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Redegjøre for karakteristiske egenskaper til digitale bilder.
- Forklare hvordan endring av kontrast og lysstyrke påvirker fordelingen av gråtoner i bildet
- Forklare virkemåten for histogram, histogram matching og histogramutjevning og hvordan disse funksjonene påvirker bildekvalitet
- Differensiere mellom ulike grunnleggende maskeoperasjoner og demonstrere forståelse for hvordan prosessen påvirker bildet
- Forklare prinsippet og hensikten med fouriertransformasjon
- skille mellom ulike bildebehandlingsalgoritmer som benyttes i postprosessering av radiologiske bilder
- demonstrere en teoretisk forståelse av fordeler og ulemper ved ulike grunnleggende bildeforbedringsoperasjoner.

Ferdigheter:
- Utføre enkle bildeforbedringsoperasjoner (punktoperasjoner, maskeoperasjoner); herunder matematisk og vha programvare
- Diskutere muligheter og begrensninger i digitalt utstyr og programsystemer ut fra et radiograffaglig ståsted

Generell kompetanse:
- Bidra til kunnskapsutvikling av fagområdet radiografi og bildeprosessering
- Diskutere spørsmål knyttet til radiografi og bildeprosessering med samarbeidende yrkesgrupper, kolleger og studenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, lab og kollokvier(arbeidsseminar)

Obligatoriske aktiviteter

  • Bildebehandling - Deltakelse på arbeidssemniar

Mer om vurdering

Ordinær vurderingsform er muntlig eksamen i grupper a 3 studenter

Hvis en kandidat ikke består emnet ved ordinær eksamen:
Utsatt eksamen avvikles for studenten med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått". Utsatt eksamen avvikles som en muntlig individuell eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Alle emner i 1. og 2.studieår, dvs. HRAD1001, HRAD1002, HRAD1003, HRAD1005, HRAD1006, HRAD1010, HRAD1011, HRAD108P, HRAD2003, HRAD2005, HRAD2012, HRAD2013, HRAD206P og HRAD207P, må være fullført og bestått før en kan få adgang til eksamen i emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart via læringsplattform

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 25.09.2017 09:00 ØY-MTFS-MTG21
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.