HRAD108P - Praksisstudier i skjelettrøntgen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 100/100 5 uker ALLE

Faglig innhold

Diagnostikk og røntgenfotografering av skjelett og thorax

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten er i stand til å:

Ferdigheter:
-Kommunisere og samhandle med pasienter, pårørende og kolleger på et thorax- og skjelettlaboratorium
-Vise grunnleggende ferdigheter i teamarbeid og tverrfaglig samarbeid
-Delta og vise interesse for dokumentasjon og vurdering av eget arbeid
-Beherske bruk av aktuelt bildediagnostisk utstyr
-Aktivt å ivareta strålehygieniske prinsipper og tiltak både overfor pasient og personell
-Benytte aktuelle IT-systemer for bildelagring, kommunikasjon og pasientadministrasjon
-Aktivt å bidra til at sensitivt medisinsk/elektronisk informasjon om pasienten håndteres i henhold til gjeldende lovverk.
-Forholde seg til den aktuelle røntgenavdelingens rutiner for akuttberedskap
-Følge gjeldende prinsipper for hygiene på de aktuelle laboratoriene

Generell kompetanse
-Vise en reflektert holdning i tilknytning til egen og andre helsearbeideres yrkes-utøvelse
-Reflektere over valg og handlinger i forhold til etikk og fagutøvelse

Læringsutbytte tilknyttet modalitetsspesifikke ferdigheter ved skjelett- og thoraxundersøkelser.

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten vil være i stand til å:
-Gjenkjenne normal anatomi og patologiske strukturer i skjelett og thorax på et røntgenbilde
-Gjennomføre selvstendige røntgenundersøkelser av skjelettet og thorax, samt vurdere kvalitet av eget arbeid
-Tilpasse informasjon om og utførelse av røntgenundersøkelser av skjelettet og thorax etter pasientens behov

Læringsformer og aktiviteter

Eksterne praksisstudier i bildediagnostisk avdeling eller ved røntgeninstitutt i region Helse Midt-Norge

Obligatoriske aktiviteter

  • Praksisstudier i skjelettrøntgen- 4 delrapporter: Statusrapport, Refleksjonsnotat, 2 egenevalueringer

Mer om vurdering

Det avvikles ikke utsatt eksamen. Ved gyldig fravær eller resultatet ikke bestått er neste mulighet å ta emnet ved neste ordinære avvikling.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.
Bestått eksamen i HRAD1003.
Ikke stå til rest med mer enn 10 studiepoeng på trekningsdato for praksisstudier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.