HRAD1003 - Radiografisk bildefremstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Klinisk/praktisk eksamen 100/100 30 minutter F

Faglig innhold

Emnet Radiografisk bildeframstilling er et emne på 10 sp som går hele høstsemesteret 1. studieår. Det gis en introduksjon i apparatlære, oppbyggingen av et røntgenlaboratorium og dets komponenter. Emnet gir studentene en innføring i grunnleggende prinsipper for røntgenfotografering av de mest vanlige skjelett- og thoraxundersøkelser. Det legges vekt på strålevern, bildekvalitet, bildekriterier og ulike eksponeringsteknikker. Studentene deles tidlig inn i grupper som skal samarbeide i ulike læringsaktiviteter. Det legges vekt på aktiv deltagelse og samhandling mellom medstudenter. Studentene gjennomgår sikkerhetsopplæring på utdanningens digitale røntgenlaboratorium på St Olavs, der de gruppevis har obligatoriske ferdighetstreninger i røntgenfotografering og eksponeringsteknikk. Studentene skal gjennom emnet lage egen metodebok for skjelettundersøkelser. Dette emnet skal også gi studenten kunnskap og innblikk i radiografens arbeids- og ansvarsområder. En 2-dagers observasjonspraksis på radiologisk avdeling er en av de obligatoriske aktivitetene. Emnet må være bestått for at studenten skal kunne gå ut i praksisstudier i skjelett våren 2. semester.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten er i stand til å:
Kunnskaper
- forklare oppbygging og funksjon av et røntgenlaboratorium med tilhørende utstyr og komponenter.
-forklare eksponeringsparametrene kV og mAs og deres påvirkning på pasientdose og bildekvalitet
- gjøre rede for grunnleggende metodiske prinsipper og prosedyrer for de vanligste skjelett- og thoraxundersøkelser; thorax, columna, bekken, overekstremitet, underekstremitet, skulder og caput.
- forklare ulike eksponeringsteknikker ved skjelett og thoraxundersøkelser.
- begrunne valg av raster
- vurdere bildekriterier ved de vanligste skjelett- og thoraxundersøkelser.
- forklare grunnleggende prinsipper innen strålevern.
- forklare begrepene berettigelse og optimalisering av røntgenundersøkelser
- forklare ALARA begrepet.
- forklare og begrunne strålevern av pasient
- beskrive beskyttelse av pasienters strålefølsomme organer ved ulike røntgenundersøkelser
- beskrive rutiner for undersøkelser av kvinner i fertil alder

Ferdigheter
- anvende bildediagnostisk utstyr på røntgenlaboratorium selvstendig og ansvarlig etter gjennomført sikkerhetsopplæring.
- benytte grunnleggende metodiske prinsipper og prosedyrer for utvalgte skjelett- og thoraxundersøkelser
- begrunne og velge hensiktsmessig eksponeringsteknikk ved ulike skjelett- og thoraxundersøkelser.

Generell kompetanse:
- være oppmerksom på radiografens arbeids- og ansvarsområder.
- være oppmerksom på pasientens individuelle behov for informasjon, pleie og omsorg.
- være oppmerksom på hvordan man håndterer pasienter med ulike skader og lidelser i bevegelsesapparatet.
- være bevisst på egen adferd i samhandling med medstudenter.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og ferdighetstrening ved høgskolens røntgenlaboratorium ved St. Olavs Hospital. Praksisstudier ved St. Olavs Hospital med påfølgende seminardag.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: ferdighetstrening
  • Arbeidskrav: praksis

Mer om vurdering

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent før kandidaten kan fremstille seg til eksamen.
Muntlig praktisk eksamen parvis på røntgenlaboratorium, som omfatter både praktisk oppgave og individuelle teoretiske spørsmål.
Eksamineringen er tredelt.
Del 1: Praktisk gjennomføring av røntgenprosedyre(skjelett- og thoraxundersøkelser.)Studentene vil først få tildelt en røntgenhenvisning og må avgjøre hvilke projeksjoner som er aktuelle hos denne pasienten. Deretter skal studenten demonstrere gjennomføring av en eller to projeksjoner på røntgenfantom eller medstudent.
Del 2: Det vil bli stilt teoretiske spørsmål knyttet til den aktuelle undersøkelsen(metodiske prinsipper og skjelettanatomi).
Del 3: Det vil bli stil teoretiske og praktiske spørsmål knyttet til strålevern, bildefremstilling og apparatlære.

Minimumskrav til Bestått er at prestasjonen vurderes som en jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder, og der kandidaten viser selvstendighet på de fleste områder.

Praktisk eksamen i HRAD1003 Radiografisk Bildefremstilling må være vurdert til "Bestått" dersom studenten skal kunne starte i emnet HRAD108P Praksisstudier i skjelettrøntgen.

Hjelpemidler: Egne prosedyrer/metodebok for skjelett- og thoraxfotografering.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller med karakteren "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.

Kursmateriell

Kursmateriell gjøres tilgjengelig på læringsplattform ved studiestart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig og praktisk prøve

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Klinisk/praktisk eksamen 100/100 F
Vår UTS Klinisk/praktisk eksamen** 100/100 F
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Eksamensdato 13.02 og 14.12
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.